TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1491/CT-TTHT
V/v: Sử dụng hóa đơn

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 03 năm 2012

Kính gửi:

Công ty TNHH Đại Tân
Đ/chỉ: Đường số 8-KCX Tân Thuận, Q.7, TP.HCM
Mã số thuế: 0300757288

Trả lời văn thư số 012012/CV /DT ngày 23/2/2012 của Công ty vềviệc sử dụng hóa đơn, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

- Căn cứ tiết b và tiết c điểm 1 điều 3 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa,cung ứng dịch vụ:

“Hóa đơn bán hàng là hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụtrong nội địa dành cho các tổ chức, cá nhân khai, nộp thuế giá trị gia tăngtheo phương pháp trực tiếp (mẫu số 3.2 Phục lục 3 và mẫu số 5.2 Phụ lục 5 banhành kèm theo Thông tư này).

Tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan khi bán hàng hóa,cung ứng dịch vụ sử dụng hóa đơn bán hàng, trên hóa đơn ghi rõ “Dành cho tổchức, cá nhân trong khu phi thuế quan” (mẫu số 5.3 Phụ lục 5 ban hành kèm theoThông tư này).

Hóa đơn xuất khẩu là hóa đơn dùng trong hoạt động kinh doanhxuất khẩu hàng hóa, cung ứng dịch vụ ra nước ngoài, xuất vào khu phi thuế quanvà các trường hợp coi như xuất khẩu, hình thức và nội dung theo thông lệ quốctế và quy định của pháp luật về thương mại.”

Trường hợp của Công ty là doanh nghiệp chế xuất hoạt độngtrong Khu phi thuế quan (Khu Chế xuất Tân Thuận), Công ty có hoạt động gia côngsản xuất và xuất khẩu hàng hóa trực tiếp ra nước ngoài thì khi bán hàng Công tysử dụng hóa đơn xuất khẩu. Trường hợp Công ty được phép bán hàng hóa cho cácdoanh nghiệp trong nội địa thì khi giao hàng hoá vào thị trường nội địa Công tysử dụng hóa đơn bán hàng. Việc bán hàng hóa vào nội địa đề nghị Công ty liên hệcơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư để xem xét trả lời theo thẩm quyền.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúngquy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.Kiểm tra 1;
- Phòng Pháp Chế;
- Lưu: HC, TTHT.
349-46423/2012 Tố Anh

TUQ. CỤC TRƯỞNGTRƯỞNG PHÒNG TUYÊN TRUYỀNHỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾTrần Thị Lệ Nga