TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1491/TCT-ĐTNN
V/v: Giải đáp vướng mắc về chính sách thuế nhà thầu

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2006

Kính gửi:

Công ty POLYSIUS AG
Địa chỉ: công ty ERNST&YOUNG DAEHA BUSINESS CENTER, 360 Kim Mã, Hà Nội

Trả lời công văn số 700HA/HGM ngày 31/03/2006 của Công ty Polysius AG hỏi về chính sách thuế nhà thầu đối với trường hợp nhập khẩu máy móc, thiết bị, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Về mặt nguyên tắc, theo quy định tại Điểm 1, Mục II, Phần A, Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/01/2005 của Bộ Tài chính thì: “…việc cung cấp hàng hóa có kèm theo các dịch vụ tiến hành tại Việt Nam như lắp đặt, chạy thử, bảo hành, bảo dưỡng, thay thế, đào tạo, các dịch vụ khác đi kèm với việc cung cấp hàng hóa, kể cả trường hợp việc cung cấp các dịch vụ nêu trên có hoặc không nằm trong giá trị của hợp đồng cung cấp hàng hóa thuộc đối tượng nộp thuế theo hướng dẫn tại Thông tư này”.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty Polysius AG ký hợp đồng cung cấp máy móc, thiết bị cho Công ty Việt Nam, trong hợp đồng có quy định việc Công ty Polysius AG cung cấp các dịch vụ lắp đặt/giám sát lắp đặt, bảo hành tại Việt Nam thì toàn bộ giá trị hợp đồng nhập khẩu máy móc, thiết bị thuộc đối tượng nộp thuế theo hướng dẫn tại Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/01/2005 của Bộ Tài chính.

- Trường hợp Công ty Polysius AG (nhà thầu nước ngoài) không đăng ký thực hiện chế độ kế toán Việt Nam thì việc đăng ký, kê khai và nộp thuế nhà thầu sẽ do Bên Việt Nam (chủ đầu tư) thực hiện (đăng ký, kê khai và nộp thuế nhà thầu thay cho nhà thầu nước ngoài) theo quy định tại Mục II, Phần C, Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/01/2005 của Bộ Tài chính. Trường hợp Hợp đồng ký theo giá chưa có thuế và quy định Bên Việt Nam phải trả tiền thuế thì Bên Việt Nam có trách nhiệm tính toán số thuế nhà thầu phải nộp, kê khai và nộp thuế theo quy định.

- Về thuế nhập khẩu máy móc, thiết bị: Bên Việt Nam trực tiếp nhập khẩu máy móc, thiết bị có nghĩa vụ kê khai, nộp thuế nhập khẩu đối với máy móc, thiết bị nhập khẩu.

- Các cá nhân làm việc cho nhà thầu nước ngoài phải kê khai và nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định hiện hành.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty Polysius AG biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục thuế TP.HCM;
- Cục thuế tỉnh Bình Phước;
- Lưu VT, Ban ĐTNN (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến