VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1491/VPCP-TTĐT
Về Chương trình "Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời"

Hà Nội, ngày 09 tháng 3 năm 2012

Kính gửi: Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng các cơ quanngang Bộ.

Xét đề nghị của Văn phòng Chính phủ tại văn bản số 1520/PTr-TTĐT ngày 29 tháng 02 năm 2012 về Đề án xây dựng Chương trình"Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời" Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng cóý kiến như sau:

1. Giao Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và Đài Truyền hìnhViệt Nam phối hợp tổ chức thực hiện Chương trình "Dân hỏi - Bộ trưởng trảlời", để đăng, phát trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Chương trìnhThời sự của Đài Truyền hình Việt Nam và một số kênh, sóng truyền thông đa phươngtiện khác.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chỉ đạo việc tổchức thực hiện Chương trình.

2. Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ phốihợp chặt chẽ với Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và Đài Truyền hình Việt Namthực hiện Chương trình truyền thông này bảo đảm chất lượng, thiết thực, hiệuquả nhằm chủ động, kịp thời thông tin những vấn đề thuộc trách nhiệm quản lý,điều hành của các Bộ, ngành được nhân dân quan tâm.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết vàphối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các Phó TTg (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT,
các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc;
- Đài Truyền hình Việt Nam;
- Lưu: VT, TTĐT (15).85

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Vũ Đức Đam