BỘ XÂY DỰNG
---------------------
V/v: thực hiện kế hoạch số 01/KH-BCĐ về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba BCHTW Đảng (khóa X) và tổng kết 5 năm công tác PCTN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------
Hà Nội, ngày 06 tháng 9 năm 2011

Kính gửi:
- Các Cục, Vụ, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ, Viện nghiên cứu;
- Các Trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp trực thuộc Bộ;
- Các Tổng Công ty, Công ty trực thuộc Bộ;
- Các Ban quản lý dự án;

Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-BCĐ ngày 12/5/2011 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”; Văn bản số 358/VPBCĐ-V .VI ngày 29/7/2011 của Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng về việc điều chỉnh thời gian thực hiện Kế hoạch sơ kết Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X); Văn bản số 1886/TTCP-C .IV ngày 19/7/2011 của Thanh tra Chính phủ về việc hướng dẫn tổng kết 5 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng và sơ kết giai đoạn thứ nhất Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020; Văn bản số 2145/TTCP-C .IV ngày 09/8/2011 của Thanh tra Chính phủ về việc điều chỉnh thời gian thực hiện Văn bản số 1886/TTCP-C.IV, Bộ Xây dựng đề nghị Thủ trưởng các đơn vị phối hợp với các cấp ủy Đảng tiến hành tổ chức tổng kết, sơ kết việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X); Luật Phòng, chống tham nhũng; giai đoạn thứ nhất Chiến lược quốc gia phòng chống tham nhũng đến năm 2020 và các nhiệm vụ được giao tại Văn bản số 1891/BXD-TTr ngày 07/9/2009 về kế hoạch thực hiện giai đoạn 1 chiến lược phòng, chống tham nhũng (từ nay đến năm 2011) của Bộ Xây dựng.
Nội dung báo cáo, thời gian lấy số liệu báo cáo thực hiện theo Kế hoạch số 01/KH-BCĐ; Văn bản số 358/VPBCĐ-V.VI; Văn bản số 1886/TTCP-C .IV và Văn bản số 2145/TTCP-C.IV được sao gửi kèm theo.
Báo cáo gửi về Thanh tra Bộ trước ngày 01/10/2011 để tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Bộ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: BCS, VT, TTr.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
(đã ký)
Trần Văn Sơn