BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC CHĂN NUÔI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1492/CN-TĂCN
V/v kiểm tra Melamine trong nguyên liệu và TĂCN nhập khẩu.

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2008

Kính gửi:

- Tổng Cục Hải quan
- Các Phòng phân tích Melamine trong nguyên liệu và thức ăn chăn nuôi

Căn cứ các Quyết định của Bộtrưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 3762/QĐ-BNN-CN ngày 28/11/2008về việc quản lý chất Melamine trong thức ăn chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản vàsố 4015/QĐ-BNN-CN ngày 17/12/2008 về việc tạm thời chỉ định phòng thử nghiệm,phân tích chất Melamine trong nguyên liệu và thức ăn chăn nuôi, nuôi trồng thủysản.

Nhằm thống nhất các thủ tục kiểmtra Melamine và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nhập khẩu nguyênliệu và thức ăn chăn nuôi, Cục Chăn nuôi đề nghị:

1. Tổng Cục Hải quan chỉ đạo các cơ quan Hải quan:

- Lấy mẫu xác suất kiểm traMelamine của các loại nguyên liệu và thức ăn chăn nuôi nhập khẩu thuộc nhóm cónguy cơ nhiễm Melamine, bao gồm: gluten các loại, bột cá, bột thịt, bột thịtxương, bột trứng, bột máu, sữa và các sản phẩm có chứa sữa từ 15% trở lên.

- Trong khi chờ kết quả phântích, cho phép doanh nghiệp được làm thủ tục thông quan và niêm phong các lôhàng nhập khẩu; các doanh nghiệp nhập khẩu chỉ được phép sử dụng các lô hàngnhập khẩu trên khi có kết quả phân tích Melamine phù hợp với quy định của BộNông nghiệp và PTNT.

2. Các đơn vị phân tích tiếpnhận mẫu nguyên liệu thức ăn và thức ăn chăn nuôi nhập khẩu tiến hành phân tíchđịnh tính Melamine trong thời gian ngắn nhất. Nếu kết quả âm tính với Melaminethì đơn vị phân tích thông báo ngay cho cơ quan Hải quan và doanh nghiệp bằngphiếu kết quả phân tích để làm thủ tục tiếp theo cho lô hàng nhập khẩu đượcphép sử dụng.

- Trong trường hợp kết quả làdương tính với Melamine, đơn vị phân tích tiếp tục phân tích định lượngMelamine theo quy định của Bộ Nông nghiệp và PTNT và trả lời kết quả phân tíchtrong thời gian ngắn nhất cho cơ quan Hải quan, doanh nghiệp có hướng xử lý.

- Trường hợp lô hàng nhập khẩucó kết quả phân tích hàm lượng Melamine lớn hơn 2,5mg/kg, yêu cầu các đơn vịphân tích và doanh nghiệp nhập khẩu báo cáo về Cục Chăn nuôi để phối hợp giảiquyết.

3. Các doanh nghiệp nhập khẩuphải có văn bản cam kết với cơ quan Hải quan cửa khẩu về Melamine của các loạinguyên liệu và thức ăn chăn nuôi nhập khẩu thuộc các nhóm sản phẩm nêu trêntrước khi làm thủ tục tạm thông quan và phải chịu mọi trách nhiệm về chi phíphân tích và xử lý hàng hóa nếu có mức Melamine vượt ngưỡng 2,5mg/kg.

Cục Chăn nuôi rất mong nhận đượcsự phối hợp của các Quý Cơ quan./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Diệp Kỉnh Tần (để b/c);
- TT Vũ Văn Tám (để b/c);
- Cục trưởng (để b/c);
- Hiệp hội TĂCN;
- Lưu: VT, TACN.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Xuân Dương