BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1492/TCHQ-GSQL
V/v xác nhận TKNG xe phục vụ an ninh, quốc phòng

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hải Phòng.

Trả lời công văn số 51/CV-VTPLUS ngày 06/02/2014 của Công ty TNHH Đầutư và Xuất nhập khẩu VT P.L.U.S đề nghị làm rõ việc xác nhận Tờ khai nguồn gốcđối với lô hàng 01 xe mô tô 3 bánh phục vụ mục đích an ninh quốc phòng hiệuBullet 350 do hãng Royal Enfield sản xuất, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Về việc xác nhận Tờ khai nguồn gốc đối với xe phục vụ an ninh, quốcphòng, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 402/TCHQ-GSQL ngày 14/01/2014 hướngdẫn các điều kiện để cơ quan Hải quan thực hiện việc xác nhận Tờ khai nguồn gốcđối với lô hàng xe phục vụ an ninh, quốc phòng. Do vậy, Tổng cục Hải quan yêucầu Cục Hải quan thành phố Hải Phòng chỉ đạo Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cảng HảiPhòng KV2 kiểm tra lô hàng nhập khẩu nếu đã có văn bản của Bộ Công an xác nhậnhàng hóa nhập khẩu để phục vụ trực tiếp an ninh và doanh nghiệp đã nộp đủ sốtiền thuế TTĐB và các loại thuế khác (nếu có) hoặc đã được tổ chức tín dụnghoạt động theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng cam kết bảo lãnh thựchiện đầy đủ nghĩa vụ về thuế cho lô hàng đó thì đơn vị thực hiện việc cấp tờkhai nguồn gốc cho lô hàng./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Đ/c Tổng cục trưởng Nguyễn Ngọc Túc (để b/c);
- Thanh tra Tổng cục Hải quan;
- CTy TNHH ĐT và XNK VT P.L.U.S (thay trả lời); (P912, CT5 Đơn nguyên 3 Khu đô thị Mỹ Đình 2, Từ Liêm, Hà Nội)
- Lưu: VT, GSQL (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh