BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1493/BTC-TCHQ
V/v tăng cường kiểm tra, kiểm soát nhập khẩu thép chứa nguyên tố Bo

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2013

Kính gửi:

- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố;
- Các đơn vị thuộc Tổng cục Hải quan.

Để tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát tại cửa khẩu, Bộ Tài chính yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố nghiêm túc thực hiện các nội dung sau:

1. Yêu cầu người khai hải quan xuất trình C/O tại thời điểm đăng ký tờ khai đối với các mặt hàng thép có chứa nguyên tố Bo nhập khẩu, không được phép gia hạn chậm nộp C/O.

2. Yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo các Chi cục tăng cường công tác kiểm tra việc khai báo đối với mặt hàng thép nhập khẩu có chứa nguyên tố Bo; Tập trung kiểm tra mã số hàng hóa, thuế suất, trị giá tính thuế, số lượng, nội dung C/O và tăng cường công tác kiểm tra sau thông quan đối với các lô hàng đã đăng ký nhập khẩu đang nợ C/O.

Bộ Tài chính thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn;
- Thứ trưởng Vũ Thị Mai;
- Vụ Chính sách thuế (Bộ Tài chính);
- Lưu: VT, TCHQ (65)

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường