BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-----------------------
V/v: Ấn định thuế đối với lô hàng tấm bản in dùng trong công nghệ in offset
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2012

Kính gửi:
Công ty TNHH SPM.
(Số 109 Đường Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 0112 ngày 13/2/2012 của Công ty TNHH SPM về việc truy thu thuế XNK đối với các lô hàng nhập khẩu mặt hàng tấm bản in bề mặt được làm phẳng, nổi vân hạt, đánh bóng, dùng trong công nghiệp in offset, đăng ký tờ khai nhập khẩu trong năm 2010 và 2011. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Căn cứ Điều 39, Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;
Căn cứ Khoản 16 Điều 1 Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ;
Theo hướng dẫn của Tổng cục Hải quan tại công văn số 2936/TCHQ-TXNK ngày 20/6/2011;
Trường hợp các lô hàng nhập khẩu của Công ty được xác định: Mẫu có đế bằng nhôm đã được làm phẳng bề mặt và nổi vân hạt, trên bề mặt được phủ một lớp nhạy bức xạ, là tấm bản in CTP nhiệt được sử dụng để làm bản in trong công nghệ in offset. Do vậy, Chi cục Hải quan quản lý hàng Đầu tư Gia công - Cục Hải quan TP. Hải Phòng đã có các quyết định ấn định thuế (tăng) so với số thuế phải nộp theo khai báo ban đầu đối với các lô hàng nhập khẩu mặt hàng trên của Công ty trong năm 2010 và 2011 là đúng quy định hiện hành của Luật Quản lý thuế.
Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH SPM biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ TP. Hải Phòng;
- Lưu: VT, TXNK (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường