ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1493/UB
V/v quản lý chặt chẽ công tác giải tỏa các nghĩa trang trong thành phố.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 6 năm 1984

Hiện nay, thành phố cònnhiều nghĩa trang xen kẽ trong khu dân cư. Theo quy hoạch chung của thànhphố từng bước sẽ giải tỏa và di chuyển các nghĩa trang ra ngoại ôthành phố, nhằm đảm bảo điều kiện vệ sinh môi trường và lấy đất xâydựng các công trình phục vụ lợi ích công cộng của thành phố. Đây làmột việc làm mà bất cứ một thành phố lớn văn minh nào cũng thựchiện, nhất là thành phố Hồ Chí Minh đang từng bước quy hoạch cải tạolại thành một thành phố xã hội chủ nghĩa.

Những năm qua, do chưa có quyhoạch, kế hoạch cụ thể và thiếu sự quản lý, chỉ đạo nên một sốquận huyện làm chưa thật tốt công tác giải tỏa, di chuyển các nghĩatrang làm ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường khu vực; chưa thực hiệnthống nhất giá cả một số dịch vụ, gây trở ngại và phiền phức chonhân dân.

Để việc giải tỏa, di chuyểnhài cốt các nghĩa trang được tiến hành từng bước chu đáo đạt kếtquả tốt ; Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu Giám đốc các ngành chứcnăng và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận huyện thực hiện các quy địnhsau đây :

1) Việc giải tỏa, di chuyểncác nghĩa trang phải làm từng bước có kế hoạch phải xuất phát từyêu cầu xây dựng hoặc yêu cầu bảo đảm điều kiện môi sinh ; nơi nào cóyêu cầu cấp thiết thực hiện trước, không làm tràn lan, ồ ạt.

2) Kế hoạch giải tán, dichuyển phải được các ngành chức năng tham gia ý kiến (Viện quy hoạchvà Khoa học kỹ thuật xây dựng, Sở Y tế, Sở Quản lý nhà đất và côngtrình công cộng) và trình Ủy ban Nhân dân thành phố duyệt.

3) Các dịch vụ bốc mộ,thiêu xác, thiêu cốt, cải táng hoặc di quan phải theo giá quy định củaỦy ban Vật giá thành phố; danh sách các ngôi mộ cần di chuyển phảiđược thông báo, niêm yết tại nơi giao dịch và tại hiện trường.

4) Trước khi tiến hành kếhoạch giải tỏa, di chuyển các nghĩa trang cần thông báo cho nhân dânbiết trước từ một đến 3 tháng. Trường hợp quá thời hạn thông báoquy định không có thân chủ hoặc tổ chức nào đăng ký thực hiện xem nhưmộ vắng chủ, các đơn vị có trách nhiệm tiến hành thực hiện theo kếhoạch chung của thành phố.

5) Công tác bốc mộ, thiêuxác, thiêu hài cốt, cải táng hoặc di quan do ngành chức năng là Côngty vệ sinh và mai táng trực thuộc Sở Quản lý nhà đất và công trìnhcông cộng hoặc đội mai táng quận huyện thực hiện với sự phối hợpvà giám sát của cơ quan y tế, công an. Các tổ chức tư nhân, tổ hợp…không được phép hành nghề.

6) Khi thực hiện bốc mộ, dichuyển hài cốt đưa đi thiêu, cải táng hoặc di quan phải có giấy phépcủa cơ quan y tế cấp ; phải bảo đảm vệ sinh lao động, vệ sinh môitrường, dùng quan tài, vải bọc đúng quy cách, hóa chất sát trùngtheo quy định vệ sinh phòng dịch ; không được thiêu tại hiện trường,thiêu trong nội thành ; hài cốt bốc xong đưa đi ngay, đội công tác phảithu dọn quan tài, vật tẩm liệm và chôn sâu dưới đất.

7) Đối với các nghĩa trangdo Sở Quản lý nhà đất và công trình công cộng quản lý, giao cho SởQuản lý nhà đất và công trình công cộng giải tỏa và di chuyển theokế hoạch đã được duyệt và đưa về cải táng tại nghĩa trang mới củathành phố ở tỉnh Sông Bé và tỉnh Đồng Nai. Trường hợp thân chủ muốnxin di chuyển hài cốt ra khỏi thành phố đưa về quê quán cải tángphải xin giấy phép di chuyển của các cơ quan chức năng : Sở Y tế, Côngty vệ sinh và mai táng.

8) Ủy ban Kế hoạch thànhphố, Sở Tài chánh cấp chỉ tiêu xăng dầu và kinh phí cho kế hoạchgiải tỏa, san mặt bằng, di chuyển hài cốt đi hỏa thiêu và cải tángđối với các nghĩa trang của thành phố do Công ty vệ sinh và mai tángquản lý.

9) Sở Quản lý nhà đất vàcông trình công cộng, Ủy ban Nhân dân quận huyện có nhiệm vụ hướngdẫn, phổ biến nội dung quy định này qua báo, đài, và chỉ đạo tổchức thực hiện, định kỳ báo cáo tổng hợp về Ủy ban Nhân dân thànhphố.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Phan Văn Khải