ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN LONG BIÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1493/UBND-LĐTBXH
V/v: tặng quà chúc thọ, mừng thọ Người cao tuổi nhân ngày Quốc tế NCT (1/10/2011)

Long Biên, ngày 16 tháng 09 năm 2011

Kính gửi: UBNDcác phường - quận Long Biên.

Thựchiện Quyết định 2198/QĐ-UBND ngày 16/5/2011 của UBND thành phố Hà Nội về kinhphí mức quà tặng, chúc thọ, mừng thọ Người cao tuổi hàng năm;

Thựchiện Hướng dẫn số 1304/LĐTBXH-BTXH ngày 9/8/2011 của Sở Lao động TB&XH HàNội về tặng quà, chúc thọ, mừng thọ Người cao tuổi hàng năm và nhân ngày Quốctế Người cao tuổi (1/10). UBND quận Long Biên hướng dẫn UBND các phường thựchiện việc tặng quà chúc thọ, mừng thọ Người cao tuổi nhân ngày Quốc tế Ngườicao tuổi (1/10/2011) như sau:

1.Đối tượng:

Ngườicao tuổi ở các độ tuổi: 70 tuổi (sinh năm 1941), 75 tuổi (sinh năm 1936), 80tuổi (sinh năm 1931), 85 tuổi (sinh năm 1926), 95 tuổi (sinh năm 1916) có hộkhẩu thường trú tại quận Long Biên (diện KT1, KT2).

2.Mức quà tặng: 500.000 đồng/người.

3.Nguồn kinh phí thực hiện:

Kinhphí tặng quà người cao tuổi ở tuổi 70, 75, 80, 85 và 95 tuổi được bố trí trongdự toán chi thường xuyên hàng năm của UBND các phường (Quy định tại Mục 3 Điều1 theo Quyết định 2198/QĐ-UBND ngày 16/5/2011 của UBND thành phố Hà Nội và mục2, mục 3 của Hướng dẫn 1304/LĐTBXH-BTXH ngày 9/8/2011 của Sở Lao động TB&XHHà Nội -có bản phôtô đính kèm theo).

4.Hình thức tổ chức:

-UBND các phường tổ chức tặng quà chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi nhân ngàyQuốc tế Người cao tuổi 1/10/2011 đảm bảo tính trang trọng, phù hợp với văn hóađịa phương, tránh hình thức, lãng phí.

-Thông báo mức quà tặng và đối tượng được nhận quà, đồng thời tổ chức chi trảđầy đủ, công khai và báo cáo kết quả về phòng Lao động TBXH để tổng hợp báo cáoUBND Quận, Thành phố.

Trongquá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị UBND các phường phản ánhkịp thời về Phòng Lao động TB&XH để phối hợp giải quyết./.

Nơi nhận:
- Sở LĐTB&XH Hà Nội (để BC);
- Đ/c Chủ tịch UBND Quận (để BC);
- Ban đại diện Hội NCT Quận/ để PH
- UBND các phường/để TH
- Lưu VT: (20b)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Ngọc