BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1494/QLCL-CL2
V/v: thực hiện Thông tư 75/2011/TT-BNNPTNT

Hà Nội, ngày 13 tháng 08 năm 2014

Kính gửi: SởNông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Nhằm đánh giá thực trạng hoạt động quảng cáo thực phẩmvà công tác quản lý hoạt động quảng cáo thực phẩm theo quy định của Luật Antoàn thực phẩm và Thông tư số 75/2011/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2011 của Bộ Nông nghiệpvà Phát triển nông thôn quy định về đăng ký và xác nhận nội dung quảng cáo thựcphẩm thuộc lĩnh vực được giao quản lý,Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản vàThủy sản đề nghị quý Sở tổng hợp, báo cáokết quả 3 năm thực hiện Thông tư 75/2011/TT-BNNPTNT cụ thể như sau:

1. Kết quả tiếp nhận, xác nhận nội dung quảng cáo thựcphẩm (theo mẫu gửi kèm).

2. Thực hiện công khai kết quả xác nhận nội dung quảngcáo theo quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 13 Thông tư 75/2011/TT-BNNPTNT .

3. Hoạt động kiểm tra, giám sát hoạt động quảng cáothực phẩm của các cơ sở, sản phẩmđã đượcxác nhận nội dung quảng cáo theo quy định tại khoản 2, Điều 15 và kết quả xử lývi phạm quy định về nội dung quảng cáo thực phẩm theo điểm d, khoản 2, Điều 13 củaThông tư 75/2011/TT-BNNPTNT.

4. Đề xuất, kiến nghị (nếu có).

Đề nghị Quý Sở gửi Báo cáo kết quả thực hiện Thôngtư 75/2011/TT-BNNPTNT về Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản (địachỉ Email:[email protected])trước ngày 10/9/2014.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Vũ Văn Tám (để b/c);
- Cục Trưởng (để/b/c);
- Các Phó Cục trưởng (để biết);
- Phòng Chất lượng 1;
- Lưu: VT, CL2.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Phùng Hữu Hào

TỔNG HỢP KẾT QUẢTHỰC HIỆN THÔNG TƯ 75/2011/TT-BNNPTNT

(Tổng hợp từ năm2012-2014)

TT

Tên sản phẩm đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo

Tên cơ sở có sản phẩm đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo

Nguồn gốc sản phẩm và thị trường tiêu thụ(ghi cụ thể sản phẩm nhập khẩu/sản xuất trong nước; sản phẩm chỉ tiêu thụ trong nước hay có xuất khẩu)

Văn bản xác nhận nội dung quảng cáo(Số văn bản, ngày... tháng... năm...)

Phương tiện quảng cáo(Trên Truyền hình, báo, đài...)

Thời gian quảng cáo(Từ ngày... tháng Năm...đến ngày...)