BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1494/TCHQ-KTTT
V/v vướng mắc áp dụng chính sách thuế đối với hàng nhập khẩu để kiểm tra chất lượng sau đó tiêu hủy

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2010

Kính gửi: Cục Hải quan Bình Dương.

Trả lời công văn số 467/HQTH-NV ngày 26/01/2010 của Cục Hảiquan Bình Dương về việc vướng mắc áp dụng chính sách thuế đối với hàng nhậpkhẩu để kiểm tra chất lượng sau đó tiêu hủy, Tổng cục Hải quan có ý kiến nhưsau:

Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Nghị định 149/2005/NĐ-CP ngày 8/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luậtthuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Thông tư 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 của BộTài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuấtkhẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu,thì: hàng hóa nhập khẩu sau đó tiêu hủy không thuộc đối tượng được miễn thuếnhập khẩu.

Đối với phản ánh của Cục Hải quan Bình Dương, Tổng cục Hảiquan ghi nhận để báo cáo Bộ Tài chính xem xét, sửa đổi chế độ chính sách. Trongkhi chưa có hướng dẫn mới đề nghị Cục Hải quan Bình Dương thực hiện theo đúngquy định

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Bình Dương đượcbiết và thực hiện./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang