BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------------------
V/v: Thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt VJEPA
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2012

Kính gửi: Công ty TNHH Thép Vina Kyoei
Trả lời công văn số 0107/12-VKS ngày 20/03/2012 của Công ty TNHH Thép Vina Kyoei vướng mắc về mức thuế nhập khẩu áp dụng đối với mặt hàng phôi thép nhập khẩu khi có C/O form VJ sau ngày 31/3/2012, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 21/2012/TT-BTC ngày 15/02/2012 về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản giai đoạn 2012 - 2015. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2012 và thay thế Thông tư số 158/2009/TT-BTC ngày 06/8/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác Kinh tế Nhật Bản giai đoạn 2009 - 2012. Do đó, đề nghị Công ty TNHH Thép Vina Kyoei đối chiếu mặt hàng thực tế nhập khẩu với các điều kiện tại Thông tư số 21/2012/TT-BTC ngày 15/02/2012 để xác định mức thuế suất thuế nhập khẩu được hưởng theo quy định.
Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Thép Vina Kyoei biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ Lạng Sơn (để biết);
- Lưu: VT, TXNK-PL (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường