B TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14948/TCHQ-TXNK
V/v hoàn trả thuế GTGT hàng nhập khẩu nộp thừa

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2014

Kính gửi: Công ty cổ phần Việt Pháp.
(Huyện Vĩnh Tường, tỉnhVĩnh Phúc)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 145/CV-VP2014 ngày3/11/2014 của Công ty cổ phầnViệt Pháp phản ánh vướng mắc trong quá trình hoàn trả thuế giá trị gia tăng (dướiđây gọi tắt là thuế GTGT) nộp thừa khâu nhập khẩu. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 13 Điều 1 Luật số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012sửa đổi, bổ sung Điều 47 của Luật Quản lý thuế quy định:“Người nộp thuế cós tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạtđã nộp lớn hơn số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt phải nộp đối với từng loại thuế trong thời hạn mười năm, kể từ ngày nộp tiền vào ngânsách nhà nước thì được bù trừ s tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa với số tiềnthuế, tiền chậm nộp, tiền phạt còn nợ, kể c việc bù trừ giữa các loại thuế với nhau; hoặc trừ vào số tiềnthuế, tiền chậm nộp, tiền phạt phải nộp của lần nộp thuế tiếp theo; hoặc hoàn trảsố tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa khi người nộp thuế không còn nợtiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt”.

Trường hợp Công ty cổ phần Việt Pháp đã nộp thừa thuế GTGT củatờ khai nhập khẩu số 30211NKD/2013 ngày 13/12/2013 thì được hoàn trả số tiềnthuế nộp thừa.

Phạm vi, thẩm quyền, thủ tục hoàn thuế: Thực hiện theo hướngdẫn tại công văn số 18304/BTC-TCHQ ngày 16/12/2014 của Bộ Tài chính về việchoàn trả thuế GTGT hàng nhập khẩu nộp nhầm, nộp thừa(đính kèm công văn).

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty cổ phần Việt Pháp đượcbiết và liên hệ với các đơn vị liên quan để được giải quyết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Cục HQ TP.Hi Phòng (để t/h);
- Tng cục Thuế (để p/h t/h);
- Lưu: VT, Cục TXNK (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái