BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 1495/LĐTBXH-TL
V/v Xếp hạng doanh nghiệp hạng I

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2003

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 995/UB-CNN ngày 14/3/2003 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ghi tại trích yếu, sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn số 4352 TC/TCDN ngày 29/4/2003, Bộ Lao động-Thương binh và xã hội có ý kiến như sau:

1. Thoả thuận xếp doanh nghiệp hạng I theo quy định tại Nghị định số 26/CP ngày 25/3/1993 của Chính phủ quy định tạm thời chế độ tiền lương mới trong các doanh nghiệp đối với Công ty vật tư tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh thuộc Tổng công ty Thương mại Sài gòn.

2. Tiền lương và phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với viên chức quản lý doanh nghiệp thực hiện theo quy định và hướng dẫn tại Thông tư số 17/1998/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/12/1998 của Liên Bộ Lao động-Thương binh và xã hội và Bộ Tài chính kể từ ngày Uỷ ban nhân dân Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định xếp hạng doanh nghiệp.

Đề nghị Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định xếp hạng I đối với Công ty vật tư tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh và gửi văn bản về Bộ Lao động-Thương binh và xã hội để theo dõi, kiểm tra./.

KT BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI THỨ TRƯỞNG
Lê Duy Đồng