NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
-------------
V/v: kiến nghị khai thác nhóm chỉ tiêu 3A, 4C.1, 4C.2.5 tại Thông tư số 21/2010/TT-NHNN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------
Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2012

Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Nghệ An
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) nhận được ý kiến phản ánh của Quý Chi nhánh liên quan đến việc triển khai thực hiện Thông tư số 21/2010/TT-NHNN tại Báo cáo kết quả công tác và hoạt động ngân hàng Tháng 2/2012, trong đó Quý Chi nhánh đề nghị NHNN bổ sung cho Chi nhánh quyền khai thác các chỉ tiêu báo cáo đối với nhóm chỉ tiêu 3A"Lãi suất đối với nền kinh tế"; 4C.1 "Thanh toán phân loại theo phương tiện thanh toán"; 4C.2.5"Thanh toán thẻ ATM/POS/EFTPOS/EDC", NHNN có ý kiến như sau:
Do nội dung và tính chất các nhóm chỉ tiêu 3A, 4C.1 và 4C.2.5 nhằm phục vụ công tác hoạch định chính sách của Ngân hàng Nhà nước Trung ương, vì vậy, theo quy định tại Thông tư số 21/2010/TT-NHNN các tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài báo cáo số liệu tổng hợp toàn hệ thống, không báo cáo số liệu của từng Sở giao dịch, chi nhánh TCTD trên địa bàn đối với các nhóm chỉ tiêu nêu trên. Tại công văn số 7219/NHNN-DBTKTT ngày 15/09/2011, NHNN đã phân quyền cho Chi nhánh khai thác số liệu toàn hệ thống của các ngân hàng thương mại cổ phần, TCTD phi ngân hàng, TCTD không có chi nhánh trực thuộc trên địa bàn tỉnh, thành phố.
Trên đây là ý kiến của NHNN gửi Quý Chi nhánh để thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTĐ Nguyễn Đồng Tiến (để b/c);
- Văn phòng (để phối hợp);
- Lưu VP, VT, DBTKTT2.
TL. THỐNG ĐỐC
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ DỰ BÁO,
THỐNG KÊ TIỀN TỆ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Dương Thanh Dung