BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
---------------

Số: 1495/TCT-CS

V/v: khấu trừ thuế đối với sân bóng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2012

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Hậu Giang.

Trả lời công văn số 73/CT-THNVDT ngày 06/03/2012 của Cục Thuế tỉnh Hậu Giang về việc khấu trừ thuế GTGT đối với sân bóng đá, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại tiết c3 điểm 1.2 mục III phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 và khoản 3 Điều 14 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT quy định:“Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ hình thành tài sản cố định của doanh nghiệp như nhà ăn ca, nhà nghỉ giữa ca, nhà ở miễn phí, phòng thay quần áo, nhà để xe, nhà vệ sinh, bể nước phục vụ cho người lao động làm việc trong khu vực sản xuất, kinh doanh và nhà ở; trạm y tế cho người lao động làm việc trong các khu công nghiệp được khấu trừ toàn bộ.”

Sân bóng đá là công trình phúc lợi, không phải là TSCĐ phục vụ sản xuất kinh doanh như nhà ăn ca, nhà nghỉ giữa ca, nhà ở miễn phí, phòng thay quần áo, nhà để xe… Vì vậy, Ban Quản lý điện lực dầu khí Long Phú-Sông Hậu không được khai khấu trừ thuế GTGT đối với công trình sân bóng đá phục vụ cho người lao động làm việc trong khu vực sản xuất, kinh doanh.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế được biết và căn cứ tình hình thực tế để xử lý theo đúng quy định.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế-BTC;
- Website Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, PC, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG




Cao Anh Tuấn