UBND TỈNH KIÊN GIANG
VĂN PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1495/VP-KTCN
V/v hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP .

Kiên Giang, ngày 06 tháng 05 năm 2013

Kínhgửi: Sở Xây dựng.

Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang đãnhận Công văn số 298/SXD-XDCB ngày 25/4/2013 của Sở Xây dựng "về việchướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xâydựng công trình theo quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP " (đính kèmvăn bản).

Ngày 03 tháng 5 năm 2013, Phó Chủtịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng có ý kiến chỉ đạo như sau:

Chấp thuận theo ý kiến đề xuất củaSở Xây dựng tại Công văn số 298/SXD-XDCB ngày 25/4/2013.

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnhthông báo ý kiến chỉ đạo trên đến Sở Xây dựng biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Sở Tài chính;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- LĐVP, P.KTCN;
- Lưu: VT, tthuy.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Huỳnh Vĩnh Lạc