VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1495/VPCP-KTN
V/v lịch báo cáo đồ án Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2009

Kính gửi: Bộ Xây dựng.

Xét đề nghị của Bộ Xây dựng tại văn bản số 203/BXD-PTĐT ngày17 tháng 02 năm 2009 báo cáo tình hình thực hiện công tác lập quy hoạch chungxây dựng Thủ đô Hà Nội; Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến về lịch báo cáođồ án Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội như sau:

- Báo cáo Ban Chỉ đạo lần I: tháng 4 năm 2009;

- Báo cáo Ban Chỉ đạo lần II: tháng 7 năm 2009;

- Báo cáo Thường trực Chính phủ và Ban Chỉ đạo lần III:tháng 10 năm 2009;

- Hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định: tháng 12 năm 2009;

- Từ tháng 12 năm 2009 đến tháng 4 năm 2010: trình thẩm địnhvà phê duyệt đồ án lập quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội;

- Từ tháng 11 năm 2009 đến tháng 3 năm 2010, chuẩn bị nộidung chính để báo cáo Bộ Chính trị và Quốc hội khi có yêu cầu.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Xây dựng biết, thựchiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN Văn Trọng Lý, Phạm Viết Muôn;
- Các Vụ: TH, ĐP, TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn