BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1496/LĐTBXH-TL
V/v điều chỉnh bổ sung phụ cấp khu vực

Hà Nộingày 15 tháng 5 năm 2003

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An

Trả lời công văn số 758 CV-UB/VX ngày 11/3/2003 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc ghi tại trích yếu, sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn số 4564 TC/CSTC ngày 5/5/2003; Uỷ ban dân tộc tại công văn số 343/UNDT-TCCB ngày 7/5/2003 và Bộ Nội vụ tại công văn số 867/BNV-TL ngày 2/5/2003, Bộ Lao động-Thương binh và xã hội có ý kiến như sau:

1/ Thống nhất với đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An điều chỉnh, bổ sung phụ cấp khu vực đối với các địa bàn thuộc tỉnh Nghệ An như sau:

a) Điều chỉnh tăng mức phụ cấp khu vực:

- Từ mức phụ cấp 0,5 lên mức 0,7 đối với xã Nga My thuộc huyện Tương Dương.

- Từ mức phụ cấp 0,3 lên mức 0,4 đối với xã Châu Lí, Châu Lộc thuộc huyện Quỳ Hợp.

- Từ mức phụ cấp 0,1 lên mức 0,2 đối với xã Nghĩa Sơn, Nghĩa Hồng, Nghĩa Phú, Nghĩa Bình, Nghĩa Hiếu, Nghĩa Tân thuộc huyện Nghĩa Đàn.

b) Bổ sung mức phụ cấp khu vực:

- Mức phụ cấp 0,2 đối với xã Tân Thắng thuộc huyện Quỳnh Lưu, xã Thanh Đức thuộc huyện Thanh Chương.

- Mức phụ cấp 0,1 đối với xã Quỳnh Thắng thuộc huyện Quỳnh Lưu.

c) Điều chỉnh giảm mức phụ cấp khu vực:

Điều chỉnh giảm từ mức phụ cấp 0,3 xuống mức 0,2 đối với xã Nghĩa Đức thuộc huyện Nghĩa Đàn, xã Nghĩa Dũng huyện Tân kỳ (các xã này được bảo lưu mức phụ cấp cũ theo quy định tại Quyết định số 369/2003/QĐ-BLĐTBXH ngày 2/4/2003 của Bộ Lao động-Thương binh và xã hội).

2/ Thời gian hưởng mức phụ cấp khu vực nói trên từ ngày 01/6/2003.

Đối tượng và cách tính trả thuế chế độ phụ cấp khu vực thực hiện theo quy định tại Thông tư số 03/2001/TTLT-BLĐTBXH-BTC-UBDTMN ngày 18/01/2001 của Liên tịch Bộ Lao động-Thương binh và xã hội-Bộ Tài chính-Uỷ ban Dân tộc miền núi hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp khu vực.

Trong thời gian áp dụng chế độ phụ cấp nói trên, nếu Nhà nước thay đổi chế độ phụ cấp thì áp dụng theo quy định mới.

Đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An hướng dẫn thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước./.

KT BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
THỨ TRƯỞNG
Lê Duy Đồng