BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------------------
Số: 1496/TCHQ-TXNK
V/v: áp dụng Biểu thuế XNK
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------
Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2011
Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.
Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 403/HQLC-NV ngày 24/3/2011 của Cục Hải quan tỉnh Lào Cai và công văn số 109/PTPLHCM-HC ngày 21/03/2011 của Trung tâm PTPL hàng hóa XNK chi nhánh tại Tp.Hồ Chí Minh về việc áp dụng biểu thuế XNK 2011, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
1. Đối với việc áp dụng Biểu thuế XNK năm 2011, ngày 15/12/2010 Tổng cục Hải quan đã có công văn số 7547/TCHQ-TXNK thông báo việc đăng ký mua sách Biểu thuế năm 2011 theo đó đã hướng dẫn các đơn vị áp dụng thống nhất Biểu thuế XNK năm 2011.
Đề nghị các đơn vị sử dụng thống nhất sách Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi năm 2011 do Vụ Chính sách thuế - Bộ Tài chính chịu trách nhiệm về nội dung, Phòng Chính sách thuế xuất - nhập khẩu biên tập và sửa bản in. Sách được in tại Công ty In Mai Linh theo Quyết định xuất bản số 148- 2010/CXB /26- 05/GTVT cấp ngày 14/12/2010 của Nhà xuất bản Giao Thông Vận Tải. Hoặc sách Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi năm 2011 do Vụ Kế hoạch tài chính - Bộ Tài chính biên tập và sửa bản in. Sách được in tại Công ty TNHH MTV in Tài chính theo Quyết định xuất bản số 1135- 2010/CXB /04/01- 49/TĐ , NXB Thời đại cấp ngày 7/12/2010 của Nhà xuất bản Thời Đại.
2. Căn cứ khoản 3 Điều 5 Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/04/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thì: “Một mặt hàng sau khi phân loại phải có mã số đầy đủ theo số chữ số nhiều nhất của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi và chỉ được xếp vào một mã duy nhất theo Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi”.
Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và chỉ đạo thống nhất thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Trung tâm PTPL hàng hóa XNK (thay trả lời);
- Cục hải quan tỉnh Lào Cai (thay trả lời);
- Lưu: VT, TXNK-PL (2b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường