BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1497/BTC-VP
V/v phát động cuộc thi viết “Những kỷ niệm sâu sắc về ngành Tài chính”

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2010

Kính gửi:

- Thủ trưởng các tổ chức, đơn vị thuộc Bộ.
- Giám đốc Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Hướng tới chào mừng kỷ niệm 65 năm thành lập ngành Tài chínhViệt Nam (28/8/1945-28/8/2010), Bộ Tài chính phát động cuộc thi viết “Những kỷniệm sâu sắc về ngành Tài chính”.

Căn cứ Chỉ thị 02/CT-BCSĐ ngày 25 tháng 12 năm 2009 của Bancán sự Đảng Bộ Tài chính về việc tổ chức kỷ niệm 65 năm ngày thành lập ngành vàĐại hội thi đua yêu nước ngành tài chính lần thứ III năm 2010.

Căn cứ công văn số 18252/BTC-VP ngày 28 tháng 12 năm 2009 vềviệc triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 65 năm ngày thành lậpngành Tài chính.

Căn cứ Quyết định số 244/QĐ-BTC ngày 02 tháng 02 năm 2010 vềviệc ban hành thể lệ cuộc thi viết “Những kỷ niệm sâu sắc về ngành Tài chính”.

Để cuộc thi đạt kết quả tốt và có ý nghĩa sâu rộng trongtoàn quốc, Bộ trưởng Bộ Tài chính đề nghị:

1. Thủ trưởng các tổ chức, đơn vị thuộc Bộ, đặc biệt là đơnvị có hệ thống ngành dọc như Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Tổng cục Dự trữNhà nước, Kho bạc Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước triển khai tổ chức cuộcthi trong đơn vị hoặc trong toàn hệ thống, hỗ trợ tạo điều kiện với các hìnhthức phong phú nhằm huy động sự tham gia đông đảo của toàn bộ cán bộ, côngchức, viên chức trong tổ chức, đơn vị mình.

2. Giám đốc Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộctrung ương phối hợp với Lãnh đạo các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình ởđịa phương giới thiệu thể lệ cuộc thi, đồng thời đẩy mạnh việc tuyên truyền vậnđộng mọi đối tượng trong và ngoài ngành Tài chính tham gia dự thi.

3. Các cơ quan báo chí của Ngành có trách nhiệm thông báothể lệ cuộc thi trên các ấn phẩm của mình nhằm công bố rộng rãi với độc giả cảnước; tham gia tích cực vào việc hỗ trợ các tập thể, cá nhân tham gia cuộc thi,nhất là đối với các cán bộ lão thành đã về hưu, là chứng nhân lịch sử đã từngtham gia hoạt động tài chính trong các giai đoạn của đất nước.

4. Tiểu ban báo chí tuyên truyền kỷ niệm 65 năm thành lậpngành Tài chính có trách nhiệm nghiên cứu đề xuất việc thực hiện các trợ giúpđối với một số đối tượng cụ thể để có điều kiện tham gia cuộc thi.

Đề nghị Thủ trưởng các tổ chức, đơn vị thuộc Bộ; Giám đốccác Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sớm triển khai thựchiện và coi đây là một nhiệm vụ trọng tâm, một hoạt động thiết thực hướng tớikỷ niệm 65 năm ngành Tài chính Việt Nam (28/8/1945 - 28/8/2010). Thực hiện việcbáo cáo kết quả bước đầu vào ngày 30/4/2010 về Tiểu ban báo chí tuyên truyền(Vụ Pháp chế - Bộ Tài chính) để có kế hoạch chỉ đạo tiếp.

(Xin gửi kèm thể lệ cuộc thi viết “Những kỷ niệm sâu sắc vềngành Tài chính”).

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Lưu: VT, VP.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Đức Chi