BỘ XÂY DỰNG
----------------
V/v: Cung cấp thông tin cho chương trình "Xây dựng cơ sở dữ liệu ngành nước"
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------
Hà Nội, ngày 07 tháng 9 năm 2011

Kính gửi: Sở Xây dựng các tỉnh/thành phố
Được sự hỗ trợ của Ngân hàng Thế giới trong khuôn khổ Dự án phát triển cấp nước đô thị Việt Nam, Bộ Xây dựng bắt đầu triển khai thực hiện chương trình “Xây dựng cơ sở dữ liệu ngành nước” nhằm đánh giá tổng quan tình hình hoạt động của các doanh nghiệp cấp nước đô thị ở Việt Nam. Việc thực hiện chương trình này sẽ hỗ trợ tăng cường năng lực cho Bộ Xây dựng, các cơ quan quản lý ở địa phương và các Công ty Cấp nước trong công tác quản lý hoạt động cấp nước đô thị nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ, hiện thực hóa Định hướng phát triển cấp nước đô thị đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Để triển khai thực hiện, ngày 03/08/2011, Ban Quản lý dự án Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (Cục Hạ tầng Kỹ thuật - Bộ Xây dựng) đã hợp đồng với công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Chuyển giao Công nghệ (InvestConsult).
Để có thể xác định đầy đủ và chính xác các đối tượng tham gia chương trình, Bộ Xây dựng đề nghị Sở Xây dựng cung cấp một số thông tin sơ bộ về lĩnh vực cấp nước đô thị trên địa bàn tỉnh/thành phố như sau:
1.Thông tin tổng quát về lĩnh vực cấp nước đô thị tại địa phương:
- Tổng công suất cấp nước thiết kế (m3/ngày đêm)
- Tổng công suất khai thác nước (m3/ngày đêm)
- Tỉ lệ dân số thành thị được cung cấp nước sạch (%)
- Mức cấp nước bình quân đầu người (l/người.ngày đêm)
- Tỉ lệ thất thoát, thất thu nước (%)

>> Xem thêm:  Có được bồi thường đất rừng khi nhà nước thu hồi với mục đích quốc phòng an ninh không ?

Khái niệm, cách tính các chỉ tiêu như chi tiết trong phụ lục đính kèm.
2.Thông tin về các Công ty, doanh nghiệp cấp nước trên địa bàn: theo phụ lục đính kèm.
Báo cáo xin gửi về Ban Quản lý dự án Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (Cục Hạ tầng Kỹ thuật - Bộ Xây dựng), 37 Lê Đại Hành, Hà Nội (số fax: 04-38215591) trước ngày 20/09/2011.
Trong quá trình thực hiện chương trình, Cục Hạ tầng Kỹ thuật (Ban Quản lý dự án Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật - số điện thoại liên hệ: 04-38215429) và Tư vấn sẽ trực tiếp liên hệ với các Sở Xây dựng, cơ quan liên quan ở địa phương và các Công ty Cấp nước.
Đề nghị các Sở Xây dựng quan tâm phối hợp để chương trình thực hiện hiệu quả./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, HTKT.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
(đã ký)
Cao Lại Quang

>> Xem thêm:  Mua đất thuộc quy hoạch, nằm trong hành lang an toàn đường sắt đô thị khi thu hồi có được bồi thường ?