BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1497/TCHQ-KTTT
V/v Trị giá tính thuế đối với mặt xe xitec NK.

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2010

Kính gửi:

- Cục Hải quan tỉnh Lào Cai;
- Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn.

Tổngcục Hải quan nhận được công văn số 301/HQLC-NV ngày 11/3/2010 của Cục Hải quantỉnh Lào Cai về việc vướng mắc trong xác định giá tính thuế mặt hàng xe ôtôxitec và qua tra cứu dữ liệu GTT22 phát hiện tại Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơnchưa thực hiện công tác tham vấn, xác định giá theo đúng dữ liệu có sẵn. Cụthể:

- Tờkhai số 8486/NK /KD ngày 20/10/2009 nhập khẩu xe ôtô xitec chở nhiên liệu hiệuDongfeng DFL5311, tổng trọng lượng có tải tối đa 31 tấn, xuất xứ Trung Quốc cógiá khai báo được chấp nhận là 41,450USD/c;

- Tờkhai số 9116/NK /KD ngày 04/11/2009 nhập khẩu xe ôtô xitec chở xi măng hiệuDongfeng DFZ5311, tổng trọng lượng có tải tối đa 31 tấn, xuất xứ Trung Quốc cógiá khai báo được chấp nhận 46.260USD/c.

Trongkhi đó tại chương trình GTT22 có dữ liệu mặt hàng tương tự với mặt hàng nêutrên thuộc tờ khai 782/NKD ngày 16/9/2009 tại Chi cục Hải quan CK Thanh Thủy HàGiang nhập khẩu xe xitec chở khí hóa lỏng nhãn hiện Dongfeng CLW5311 tổng trọnglượng có tải đối đa 31 tấn, xuất xứ Trung Quốc có giá khai báo được chấp nhận61.300USD/c.

Theoquy định tại Thông tư 40/2008/TT-BTC ngày 21/5/2008 của Bộ Tài chính thì hai lôhàng nhập khẩu tại tờ khai số 8486/NK /KD ngày 20/10/2009 và số 9116/NK/KD ngày04/11/2009 phải xác định dấu hiệu nghi vấn, tổ chức tham vấn và xác định trịgiá theo dữ liệu mặt hàng tương tự có mưc giá 61.300USD/c.

Từnhững căn cứ trên, Tổng cục Hải quan yêu cầu:

1.Đối với Cục Hải quan tỉnh Lào Cai: Thực hiện xác định trị giá tính thuế theođúng quy định tại Thông tư số 40/2008/TT-BTC ngày 21/5/2008 trên cơ sở mặt hàngtương tự có sẵn trên hệ thống GTT22 có mức giá dao động từ 61.300USD/c đến63.260USD/c (tờ khai 11230/NKD ngày 29/12/2009) và các thông tin khác thu thậpđược đồng thời xem xét mức giá mặt hàng xe nêu trên tại Danh mục quản lý rủi rovề giá kèm công văn 745/TCHQ-KTTT ngày 08/2/2010 của Tổng cục Hải quan. Trườnghợp có sự bất hợp lý về mức giá kiểm tra thì báo cáo, đề xuất điều chỉnh mứcgiá về Tổng cục Hải quan (Vụ Kiểm tra thu thuế XNK) theo mẫu quy định tại Quyếtđịnh 1102/QĐ-BTC ngày 21/5/2008 và công văn số 497/TCHQ-KTTT ngày 26/1/2010 đểTổng cục có căn cứ, cơ sở xem xét, sửa đổi.

2.Đối với Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn: Tổ chức làm việc trực tiếp với doanh nghiệpđể tìm cơ sở bác bỏ trị giá khai báo, thực hiện xác định lại trị giá tính thuếtheo đúng quy định tại Thông tư số 40/2008/TT-BTC ngày 21/5/2008 trên cơ sở mặthàng tương tự có sẵn trên hệ thống GTT22 mức giá 61.300USD/c và các thông tinkhác thu thập được.

3.Báo cáo kết quả thực hiện về Tổng cục Hải quan (Vụ Kiểm tra thu thuế-XNK) trướcngày 05/4/2010.

Tổngcục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Lào Cai, Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơnbiết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ các tỉnh, thành phố (để t/hiện);
- PTCT. Nguyễn Văn Cẩn (để b/c);
- Lưu: VT, Vụ KTTT (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng