VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
---------------------

Số: 1497/VPCP-KTN

V/v: Chỉ định thầu Dự án nâng cấp đê Tả sông Hồng thuộc địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------------------

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2010

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc (công văn số 580/UBND-NN4 ngày 24 tháng 02 năm 2010), về việc chỉ định thầu Dự án nâng cấp đê Tả sông Hồng thuộc địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc quyết định hình thức lựa chọn nhà thầu thực hiện Dự án nâng cấp đê Tả sông Hồng theo quy định tại Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TTg Nguyễn Sinh Hùng;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT; các Vụ: TH, ĐP;
- Lưu: VT, KTN (4).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý