BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1498/BNV-TL
V/v chế độ phụ cấp thu hút

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2011

Kínhgửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị

Trả lời công vănsố 384/TTr-UBND ngày 01/3/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về chế độ phụcấp thu hút đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại huyện đảo Cồn Cỏ,tỉnh Quảng Trị; sau khi có ý kiến của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội tạicông văn số 1134/LĐTBXH-LĐTL ngày 15/4/2011, Bộ Tài chính tại công văn số1134/LĐTBXH-LĐTL ngày 15/4/2011, Bộ Tài chính tại công văn số 4998/BTC-NSNNngày 18/4/2011, Bộ Nội vụ có ý kiến như sau:

1. Cán bộ, côngchức, viên chức làm việc tại huyện đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị tiếp tục được ápdụng phụ cấp thu hút mức 50%. Thời gian hưởng chế độ phụ cấp thu hút là 5 năm,kể từ ngày 01/11/2011.

2. Đối tượng ápdụng và cách tính trả chế độ phụ cấp thu hút thực hiện theo quy định tại Thôngtư liên tịch số 10/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ, BộLao động-Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ phụcấp thu hút.

3. Nguồn kinhphí thực hiện chế độ phụ cấp thu hút do địa phương bố trí, sắp xếp trong dựtoán ngân sách được giao hàng năm.

Trên đây là ýkiến của Bộ Nội vụ, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng;
- Bộ Tài chính;
- Bộ LĐ-TB&XH;
- Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị;
- Lưu: VT, Vụ TL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Duy Thăng