BỘ TÀI CHÍNH
KHO BẠC NHÀ NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1498/KBNN-KSC
V/v trả lời vướng mắc trong quản lý, kiểm soát cam kết chi NSNN

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2013

Kính gửi: Khobạc Nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Để việc triển khai nghiệp vụ quản lý, kiểm soátcam kết chi NSNN qua KBNN được thống nhất và áp dụng kể từ ngày 01/06/2013; Khobạc Nhà nước hướng dẫn một số nội dung vướng mắc về quản lý, kiểm soát cam kếtchi NSNN đã tổng hợp tại Hội nghị triển khai nghiệp vụ quản lý, kiểm soát camkết chi NSNN qua KBNN, như sau:

Câu hỏi 1: Theo quy định tại Thông tư113, mục II, tiết 1, điểm 1.5.2, ý 3 quy trình quản lý cam kết chi (mục b) đối vớichi đầu tư quy định nội dung kiểm soát của KBNN: "Kiểm soát, đối chiếuđề nghị cam kết chi của đơn vị, đảm bảo đầy đủ các chỉ tiêu thông tin và đượcgửi trước thời hạn theo quy định" (trước 30/12 hàng năm).

Vậy, trường hợp chưa được phân bổ kế hoạch vốnthì cơ sở nào để Kho bạc kiểm soát, đối chiếu (đối với chương trình mục tiêuthường giao kế hoạch vốn vào quý II hàng năm).

Trả Lời: Tại tiết 1.4.3, điểm 1.4, khoản1, mục II, Thông tư số 113/2008/TT-BTC ngày 27/11/2008 của Bộ Tài chính quyđịnh: “Đề nghị cam kết chi năm ngân sách hiện hành của đơn vị dự toán hoặcchủ đầu tư phải gửi đến Kho bạc Nhà nước chậm nhất đến hết ngày 30/12 năm hiệnhành” và tại tiết 1.4.2, điểm 1.4, khoản 1, mục II, Thông tư số113/2008/TT-BTC quy định “Trường hợp dự toán và phương án phân bổ dự toánngân sách nhà nước chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định hoặcphải điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước theo quy định, thì Kho bạc Nhà nướcthực hiện kiểm soát cam kết chi trên cơ sở dự toán tạm cấp hoặcdự toán được điều chỉnh của đơn vị dự toán”. Do đó, trường hợp chưa đượcphân bổ kế hoạch vốn, KBNN căn cứ vào dự toán tạm cấp của cơ quan nhà nước cóthẩm quyền để thực hiện kiểm soát, đối chiếu đề nghị cam kết chi của đơn vị. Trườnghợp chưa được phân bổ kế hoạch vốn đồng thời không có dự toán tạm cấp thì chưathực hiện cam kết chi.

Việc quy định về thời hạn gửi cam kết chi nêutrên vẫn đảm bảo thực hiện kiểm soát cam kết chi đối với trường hợp giao dựtoán chậm như nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia (giao vào quý II hàngnăm).

Câu hỏi 2: Chi đầu tư các hợp đồng có giátrị từ 500 triệu đồng đều phải quản lý theo nguyên tắc cam kết chi.

- Trong trường hợp một hợp đồng có nhiều nguồnvốn tham gia; tổng giá trị hợp đồng thì trên 500 triệu đồng, nhưng các nguồnthanh toán trong năm đều có giá trị dưới 500 triệu đồng thì có thực hiện camkết chi không?

Trả lời:

- Tại điểm 3.1, mục I, Thông tư số 113/2008/TT-BTCngày 27/11/2008 của Bộ Tài chính quy định: “Tất cả các khoản chi của ngânsách nhà nước đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao dự toán đối với chithường xuyên hoặc giao kế hoạch vốn đối với chi đầu tư (gồm cả dự toán ứngtrước), có hợp đồng mua bán hàng hoá, dịch vụ theo chế độ quy định và có giátrị hợp đồng từ 100 triệu đồng trở lên đối với các khoản chi thường xuyên hoặctừ 500 triệu đồng trở lên trong chi đầu tư xây dựng cơ bản thì phải được quảnlý, kiểm soát cam kết chi”. Như vậy, việc quản lý, kiểm soát cam kết chiphụ thuộc vào giá trị của hợp đồng mua bán hàng hóa dịch vụ và giá trị nguồnvốn NSNN để thực hiện hợp đồng đó. Do vậy, trường hợp một hợp đồng có giá trịtừ 500 triệu đồng trở lên (được đầu tư bằng nguồn ngân sách),trong đó có nhiều nguồn vốn thuộc NSNN tham gia (nguồn vốn trái phiếu Chínhphủ, nguồn vốn chương trình mục tiêu, nguồn vốn XDCB tập trung) nhưng các nguồnvốn thanh toán trong năm đều có giá trị dưới 500 triệu đồng thì vẫn thực hiệnquản lý, kiểm soát cam kết chi theo quy định trên.

Câu hỏi 3: Việc kiểm soát cam kết chi thìnhiệm vụ giao kiểm soát chi cho phòng nào thì phòng đó thực hiện kiểm soát camkết chi. Trường hợp, hợp đồng vừa có chi từ nguồn vốn đầu tư, vừa có chi từnguồn thường xuyên thì việc KBNN kiểm soát và nhập cam kết chi thực hiện nhưthế nào? (Hồ sơ chỉ gửi 1 lần).

Trả lời: Việc phân công nhiệm vụ kiểmsoát chi tại các đơn vị KBNN được thực hiện theo hướng tập trung một đầu mốikiểm soát. Vì vậy, đối với trường hợp một hợp đồng có chi từ 2 nguồn (vốn đầutư và chi từ nguồn thường xuyên) thì cũng chỉ giao cho 01 bộ phận kiểm soát hợpđồng (bộ phận kiểm soát chi hoặc bộ phận kế toán). Như vậy, bộ phận nào kiểmsoát chi hợp đồng sẽ thực hiện nhận hồ sơ đề nghị cam kết chi từ chủ đầu tư,đơn vị sử dụng NSNN và thực hiện kiểm soát cam kết chi.

Câu hỏi 4: Trường hợp hợp đồng nhiều nguồnvốn, nhiều loại tiền phải tách thành hợp đồng nhỏ như thế nào để thực hiện camkết chi?

Trả lời: Theo quy định tại tiết 1.6.2, điểm 1.6,khoản 1, mục II, Thông tư số 113/2008/TT-BTC ngày 27/11/2008 của Bộ Tài chínhthì: Chủ đầu tư có trách nhiệm xác định các thông tin gửi KBNN để thực hiện camkết chi, cụ thể:

+ Trường hợp hợp đồng được đảm bảo thực hiệnbằng nhiều loại nguồn vốn, chủ đầu tư phải có trách nhiệm xác định số vốn đầutư trong năm bố trí cho hợp đồng đó, chi tiết theo từng loại nguồn vốn.

+ Trường hợp hợp đồng có nhiều loại tiền, chủ đầutư có trách nhiệm xác định số vốn đầu tư trong năm bố trí cho hợp đồng đó, chitiết theo từng loại tiền.

Căn cứ vào hợp đồng giấy và các thông tin do chủđầu tư gửi đến, KBNN thực hiện tách hợp đồng giấy thành các hợp đồng nhỏ theotừng nguồn vốn, từng loại tiền để thực hiện quản lý hợp đồng trong TABMIS (mỗiloại nguồn vốn, mỗi loại tiền là một hợp đồng nhỏ). Việc theo dõi, đối chiếugiữa hợp đồng giấy với các hợp đồng nhỏ được thực hiện thủ công, thuộc tráchnhiệm của cán bộ kiểm soát chi NSNN quản lý kiểm soát hợp đồng giấy.

Câu hỏi 5: Trường hợp đơn vị vừa gửi hợpđồng, vừa làm thủ tục thanh toán hết giá trị của hợp đồng thì có phải thực hiệncam kết chi không? (Nếu thực hiện cam kết chi thì thêm rất nhiều công việc choKBNN).

Trả lời: Tại điểm 3.1, mục I, Thông tư số113/2008/TT-BTC ngày 27/11/2008 của Bộ Tài chính quy định: “Tất cả các khoảnchi của ngân sách nhà nước đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao dự toánđối với chi thường xuyên hoặc giao kế hoạch vốn đối với chi đầu tư (gồm cả dựtoán ứng trước), có hợp đồng mua bán hàng hoá, dịch vụ theo chế độ quy định vàcó giá trị hợp đồng từ 100 triệu đồng trở lên đối với các khoản chi thườngxuyên hoặc từ 500 triệu đồng trở lên trong chi đầu tư xây dựng cơ bản thì phảiđược quản lý, kiểm soát cam kết chi”. Như vậy, đối với trường hợp đơn vịvừa gửi hợp đồng, vừa làm thủ tục thanh toán hết giá trị của hợp đồng mà hợpđồng thuộc phạm vi phải thực hiện cam kết chi theo quy định nêu trên thì vẫnphải được thực hiện quản lý, kiểm soát cam kết chi theo quy định.

Câu hỏi 6: Theo quy định trong vòng 05ngày sau khi ký hợp đồng, chủ đầu tư phải gửi KBNN làm thủ tục quản lý cam kết chi.Nếu ngoài thời hạn trên thì KBNN có chấp nhận thanh toán không? Nếu từ chối thìtừ chối theo hình thức nào?

Trả lời: Hiện nay, Bộ Tài chính đang xâydựng và trình Thủ tướng Chính phủ Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính tronglĩnh vực kiểm soát chi NSNN của KBNN, trong đó có quy định chế tài xử lý đốivới trường hợp chủ đầu tư chậm làm thủ tục quản lý cam kết chi tại cơ quan KBNN;trong thời gian trước mắt, trường hợp chủ đầu tư đến làm thủ tục quản lý camkết chi tại KBNN chậm so thời gian quy định nêu trên thì KBNN tỉnh, thành phốvẫn thực hiện việc kiểm soát cam kết chi để thực hiện thanh toán vốn đầu tư chochủ đầu tư.

Câu hỏi 7: Đề nghị cam kết chi gửi đến KBNNchậm nhất ngày 30/12 năm hiện hành. Nhưng trong thời gian chỉnh lý ngân sách,đơn vị gửi hợp đồng và đề nghị cam kết chi đến KBNN (các hợp đồng đều ký trước31/12) KBNN có thực hiện cam kết chi không?

Trả lời:Tại tiết 1.4.3, điểm 1.4, khoản1, mục II, Thông tư số 113/2008/TT-BTC ngày 27/11/2008 của Bộ Tài chính quyđịnh: “Đề nghị cam kết chi năm ngân sách hiện hành của đơn vị dự toán hoặcchủ đầu tư phải gửi đến Kho bạc Nhà nước chậm nhất đến hết ngày 30/12 năm hiệnhành”; Vì vậy, trong thời gian chỉnh lý ngân sách KBNN tỉnh, thành phốkhông nhận đề nghị cam kết chi trừ các trường hợp quy định tại tiết 3.1, điểm3, mục II Thông tư số 113/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Câu hỏi 8: Khi đơn vị gửi hợp đồng và đềnghị cam kết chi đến KBNN (nhưng dự toán không đủ để giành cam kết chi). KBNNkhông thực hiện nhập quản lý cam kết chi được. Vậy, trách nhiệm thuộc về ai?(Tình trạng này sẽ xảy ra rất nhiều đối với các tỉnh phải chờ trợ cấp của ngânsách cấp trên).

Trả lời: Tại tiết 1.4.2, điểm 1.4, khoản1, mục II, Thông tư số 113/2008/TT-BTC ngày 27/11/2008 của Bộ Tài chính quyđịnh: “ Số tiền đề nghị cam kết chi không vượt quá dự toán còn được phép sửdụng”; Do đó, khi chủ đầu tư gửi hợp đồng và đề nghị cam kết chi đến KBNN nhưngdự toán không đủ để thực hiện cam kết chi thì KBNN có quyền từ chối thanh toánđối với các khoản cam kết chi này theo quy định trên. Việc không thực hiện đượccam kết chi thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư. Kho bạc Nhà nước đề nghị chủ đầutư hoặc đơn vị dự toán lập lại đề nghị cam kết chi hoặc điều chỉnh cam kết chitheo số số dư dự toán còn lại

Câu hỏi 9: Đối với chương trình bảo vệphát triển rừng, chủ đầu tư ký hợp đồng trên 500 triệu đồng (nhà cung cấp là ngườidân). KBNN có thực hiện kiểm soát cam kết chi không?

Trả lời:Đối với chương trình bảo vệ pháttriển rừng bền vững, khi chủ đầu tư ký hợp đồng trên 500 triệu đồng (nhà cungcấp là người dân) thì thuộc phạm vi phải thực hiện cam kết chi theo Thông tư 113/2008/TT-BTCvì vậy phải thực hiện cam kết chi tại KBNN. Tuy nhiên, do nhà cung cấp là ngườidân (có thể không có tài khoản tại KBNN hoặc Ngân hàng) nên khi thực hiện camkết chi, KBNN thực hiện khai báo nhà cung cấp mặc định là “nhà cung cấp cánhân”; tên ngân hàng nơi nhà cung cấp mở tài khoản là Kho bạc Nhà nước (nơithực hiện kiểm soát chi cho dự án) và số hiệu tài khoản của nhà cung cấp là1112 (tài khoản tiền mặt bằng đồng Việt Nam).

Câu hỏi 10: Khi lập cam kết chi, hợp đồngthực hiện (HĐTH) cho một năm ngân sách, thì cán bộ Kho bạc hạch toán mã tàikhoản tự nhiên như thế nào khi chưa xác định được là tạm ứng (1713 hoặc 1724)hay thanh toán khối lượng hoàn thành (8211 hoặc 1727).

Ví dụ: Khi lập HĐTH sử dụng TK 8211 nhưng chủđầu tư đề nghị tạm ứng theo hợp đồng (TK 1713).

Trả lời: Khi hạch toán cam kết chi kếtoán sử dụng tài khoản thực chi đối với dự toán giao trong năm, tài khoản ứngtrước dự toán có đủ điều kiện thanh toán đối với dự toán ứng trước trên phân hệquản lý cam kết chi (PO). Khi thực hiện chi theo yêu cầu của đơn vị nếu tàikhoản chi khác với tài khoản đã cam kết chi thì kế toán viên thực hiện điềuchỉnh tài khoản trên màn hình chi tiết của phân hệ quản lý chi (AP) theo quytrình nghiệp vụ của hệ thống.

Câu hỏi 11: Lập đề nghị điều chỉnh camkết chi, trường hợp không thực hiện hợp đồng nên dự án bị điều chỉnh giảm kế hoạchvốn, Chủ đầu tư không đề nghị điều chỉnh kịp thì KBNN tự thực hiện điều chỉnhcó được không?

Trả lời:Tại tiết 2.1.2, điểm 2.1, khoản2, mục II, Thông tư số 113/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định: "Đơnvị dự toán, chủ đầu tư gửi yêu cầu điều chỉnh cam kết chi hoặc điều chỉnh hợpđồng (hợp đồng nhiều năm đối với chi thường xuyên hoặc hợp đồng chi đầu tư) đếnKho bạc Nhà nước nơi giao dịch (theo mẫu số 02 đính kèm). Căn cứ đề nghị củađơn vị dự toán hoặc chủ đầu tư, Kho bạc Nhà nước thực hiện điều chỉnh và thôngbáo lại ý kiến chấp thuận (hoặc từ chối) điều chỉnh cam kết chi hoặc hợp đồngcho đơn vị dự toán hoặc chủ đầu tư.”; Như vậy, việc điều chỉnh cam kết chichỉ thực hiện được khi chủ đầu tư gửi yêu cầu điều chỉnh cam kết chi đến KBNN,KBNN không tự thực hiện điều chỉnh cam kết chi. Việc điều chỉnh số tiền cam kếtchi chỉ được thực hiện đối với số tiền còn lại của khoản cam kết chi đó, chitiết cho từng nội dung cam kết chi.

Câu hỏi 12: Việc lập cam kết chi bao gồmcó thông tin và tài khoản, ngân hàng của nhà cung cấp (đơn vị thụ hưởng). Tuynhiên trên thực tế Kho bạc có thanh toán cho nhà thầu phụ, vậy việc thanh toáncho nhà thầu phụ được xử lý trên CKC như thế nào?

Trả lời: Trong trường hợp nhà thầu phụthuộc danh sách thầu phụ kèm theo hợp đồng thầu chính hoặc do chủ đầu tư chỉđịnh theo thỏa thuận giữa chủ đầu tư và nhà thầu, chủ đầu tư có thể thanh toántrực tiếp cho nhà thầu phụ, thì nhà thầu phụ được coi là một nhà cung cấp tronghợp đồng. Trường hợp này sẽ xử lý như trường hợp hợp đồng có nhiều nhà cung cấp.

Câu hỏi 13: Việc áp dụng cam kết chi chocác hợp đồng phát sinh mới kể từ ngày 01/6/2013. Vậy còn các cam kết chi đã cótrên hệ thống (HĐ nhiều năm) có được sử dụng lại không? Các thông tin và mã sốnhà cung cấp trên hệ thống hiện có có được tiếp tục sử dụng không?

Trả lời: Theo quy định tại Công văn số 17927/BTC-KBNN ngày 26/12/2012 của Bộ Tài chính về triển khai quản lývà kiểm soát cam kết chi NSNN qua KBNN, theo đó việc áp dụng cơ chế quảnlý kiểm soát cam kết chi được thực hiện kể từ ngày 01/6/2013 và chỉ áp dụng đốivới các hợp đồng kinh tế mới phát sinh kể từ ngày 01/06/2013 trở đi.

Đối với các cam kết chi đã có trên hệ thống đềnghị thực hiện làm sạch dữ liệu theo hướng dẫn tại mục 3, Công văn số 5027/BTC –KBNNngày 24/04/2013 của Kho bạc Nhà nước về việc hướng dẫn một số nội dung chuẩn bịtriển khai Cam kết chi. Đối với thông tin nhà cung cấp đã được thiết lập sẵntrên TABMIS, đề nghị các đơn vị rà soát theo hướng dẫn tại Mục “1. Quản lý thông tin nhà cung cấp”, Phần IIcủaCông văn số 507/KBNN-THPC ngày 22/03/2013 về việc hướng dẫn thực hiện Thông tưsố 113/2008/TT-BTC về quản lý, kiểm soát cam kết chi NSNN qua KBNN.

Đối với nhà cung cấp đã có sẵntrên hệ thống hoặc nhà cung cấp được chuyển đổi vào hệ thống dựa trên dữ liệuthu thập của các tỉnh, trước khi áp dụng nhà cung cấp đơn vị cần kiểm tra tính chínhxác đầy đủ đảm bảo các thông tin khớp đúng trên hệ thống Tabmis với các thôngtin ghi trên hợp đồng cam kết chi phát sinh, trường hợp sai lệch thì các tỉnhlập yêu cầu theo quy định tại công văn 507/KBNN-THPC và gửi về Cục Công nghệThông tin (Phòng hỗ trợ Công nghệ Thông tin) để thực hiện điều chỉnh.

Câu hỏi 14: Việc ngừng hiệu lực nhà cung cấp trên hệ thống: Công văn số 507/KBNN-THPC ngày 22/3/2013 quy định các KBNN (tỉnh hoặc huyện) phải “gửi kèm theo hồ sơ xácthực nhà cung cấp bị ngưng hoạt động”, vậy hồ sơ xác thực này các đơn vị KBNNphải lấy ở đâu? Đơn vị nào cung cấp cho Kho bạc?

Trả lời: Về hồ sơ xác thực nhà cung cấp bị ngưng hoạt động, khi có thông tinvề việc nhà cung cấp ngưng hoạt động, các đơn vị KBNN liên hệ với Chủ đầu tư,đơn vị sử dụng NSNN có ký hợp đồng với nhà cung cấp để có được thông tin xácthực về nhà cung cấp ngưng hoạt động. Hồ sơ xác thực nhà cung cấp bị ngưng hoạtđộng là văn bản của chủ đầu tư (đối với chi đầu tư), đơn vị sử dụng ngân sách(đối với chi thường xuyên) xác nhận nhà cung cấp dịch vụ vì lý do nào đó khôngthể tiếp tục thực hiện hợp đồng.

Câu hỏi 15: Cuối năm chủ đầu tư mới ký và gửi hợp đồng để Kho bạc tạo hợp đồngkhung và cam kết chi và làm thủ tục tạm ứng hợp đồng, trường hợp (27/12 mới gửihồ sơ) mà trong quá trình tạo nhà cung cấp mới không kịp thì có phải tạo camkết chi không?

Trả lời: Tại tiết 1.3.1, điểm 1.3, khoản 1, mục II, Thông tư số113/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định: "Kho bạc Nhà nước có tráchnhiệm kiểm soát hồ sơ đề nghị cam kết chi của đơn vị dự toán, chủ đầu tư vàthực hiện ghi nhận bút toán cam kết chi vào TABMIS cho các khoản cam kết chi đủđiều kiện quy định tại điểm 1.4 khoản 1 mục II Thông tư này”; Vì vậy, KBNNtỉnh, thành phố phải nghiêm túc thực hiện việc quản lý kiểm soát cam kết chitheo đúng quy định, trường hợp vướng mắc cần báo cáo về KBNN để được hướng dẫn,giải quyết.

Câu hỏi 16: Quy định điều kiện thực hiện cam kết chi: Dấu, chữ ký của đơn vị dựtoán, chủ đầu tư trên hồ sơ phải phù hợp với mẫu dấu, chữ ký đã đăng ký vớiKBNN. Như vậy, Hợp đồng gửi KBNN có cần bản chính? Trường hợp hợp đồng ủy quyềnthực hiện như thế nào?

Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 9,Thông tư số 161/2012/TT-BTC ngày 2/10/2012 của Bộ Tài chính thì “Tài liệu,chứng từ lưu tại Kho bạc Nhà nước bao gồm: liên chứng từ kế toán lưu theo quyđịnh; dự toán chi ngân sách nhà nước; danh sách những người hưởng lương, họcbổng, sinh hoạt phí; Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của cấp cóthẩm quyền; hợp đồng, thanh lý hợp đồng; bảng kê chứng từ thanh toán. Tất cảcác hồ sơ lưu tại Kho bạc Nhà nước phải là bản gốc hoặc bản chính” và theoquy định tại Điều 8, Thông tư số 86/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011 của Bộ Tài chínhthì các tài liệu để phục vụ cho công tác quản lý, kiểm soát thanh toán vốn đầutư, chủ đầu tư phải gửi đến Kho bạc nhà nước nơi mở tài khoản thanh toán cáctài liệu cơ sở của dự án (các tài liệu này đều là bản chính hoặc bản sao cóđóng dấu sao y bản chính của chủ đầu tư). Vì vậy, đối với chi thường xuyên thìhợp đồng đơn vị sử dụng ngân sách gửi đến KBNN phải là bản gốc hoặc bản chính;đối với chi đầu tư thì hợp đồng chủ đầu tư gửi đến KBNN phải là bản chínhhoặc bản sao có đóng dấu sao y bản chính của chủ đầu tư.

Trường hợp hợp đồng ủy quyền, đơnvị phải gửi văn bản ủy quyền ký hợp đồng của người có thẩm quyền cùng với hợpđồng để KBNN kiểm soát và lưu.

Câu hỏi 17:Thời hạn gửi và chấp thuận cam kếtchi: Trong 5 ngày làm việc kể từ khi ký hợp đồng mua bán hàng hoá, dịch vụ đốivới cam kết chi năm đầu tiên còn các năm tiếp theo chưa có hướng dẫn?

Trả lời: Thời hạn gửi và chấp thuận cam kết chi được quyđịnh tại điểm 1.1, khoản 1, mục II Thông tư số 113/2008/TT-BTC đây là thờigian quy định đối với việc quản lý hợp đồng và kiểm soát cam kết chi năm đầutiên; đối với các năm tiếp theo đơn vị chỉ phải thực hiện quản lý cam kết chi,thời hạn gửi đề nghị cam kết chi đến KBNN chậm nhất là ngày 30/12 năm hiện hành.

Câu hỏi 18: Về lưu trữ hồ sơ cam kết chi (Giấy đề nghị cam kếtchi, phiếu điều chỉnh số liệu cam kết chi) được thực hiện theo chế độ lưu trữchứng từ kế toán hiện hành như vậy có phải hồ sơ cam kết chi mang xuống kế toánlưu trữ?

Trả lời: Theo quy định thì Giấy đề nghị cam kết chi vàphiếu điều chỉnh số liệu cam kết chi là các chứng từ kế toán; Vì vậy, việc lưutrữ chứng từ thực hiện cam kết chi được lưu theo chế độ lưu trữ chứng từ kếtoán hiện hành, chứng từ kế toán phát sinh tại Phòng/bộ phận nào thực hiện camkết chi sẽ lưu chứng từ tại phòng/bộ phận đó.

Câu hỏi 19:Trường hợp Dự án có nhiều nguồn, nhiều cấp ngânsách ở đâu thanh toán ở đó làm cam kết chi mâu thuẫn với Quyết định số 282/QĐ-KBNN ngày 20/04/2012 của Kho bạc Nhà nước?

Trả lời:Theo quy định tại tiết 1.6.2, điểm 1.6, khoản 1, mục II, Thông tư số113/2008/TT-BTC ngày 27/11/2008 của Bộ Tài chính quy định: “Chủ đầu tư cótrách nhiệm xác định các thông tin gửi KBNN để thực hiện cam kết chi, cụ thể:Trường hợp hợp đồng được đảm bảo thực hiện bằng nhiều loại nguồn vốn, chủ đầutư phải có trách nhiệm xác định số vốn đầu tư trong năm bố trí cho hợp đồng đó,chi tiết theo từng loại nguồn vốn”. Như vậy, căn cứ vào hợp đồng giấy vàcác thông tin do chủ đầu tư gửi đến, KBNN thực hiện tách hợp đồng giấy thànhcác hợp đồng nhỏ theo từng nguồn vốn để thực hiện quản lý hợp đồng trong TABMIS(mỗi loại nguồn vốn) sau đó KBNN tỉnh hướng dẫn chủ đầu tư làm thủ tục cam kếtchi tại KBNN tỉnh, thành phố và thực hiện kiểm soát chi phần vốn ngân sách tỉnhtrong phạm vi kế hoạch vốn được giao. Đồng thời chuyển chứng từ đề nghị cam kếtchi của chủ đầu tư (đối với nguồn vốn ngân sách huyện) đã kiểm soát về KBNNhuyện để thực hiện cam kết chi. Trên cơ sở chứng từ do KBNN tỉnh gửi đến vàtheo đề nghị của chủ đầu tư KBNN huyện làm thủ tục cam kết chi và trừ dự toánđối với nguồn vốn ngân sách huyện, việc quản lý cam kết chi đối với dự án cónhiều nguồn, nhiều cấp ngân sách như trên là phù hợp với quy định tại Quy trìnhkiểm soát, thanh toán vốn đầu tư ban hành kèm theo Quyết định số 282/QĐ- KBNNcủa Kho bạc Nhà nước.

Câu hỏi 20: Dự án chuẩn bị đầu tư có thực hiện cam kết chi không?

Trả lời:Tại điểm 3.1, khoản 3, mục I, Thông tư số113/2008/TT-BTC ngày 27/11/2008 của Bộ Tài chính quy định: “Tất cả các khoảnchi của ngân sách nhà nước đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao dự toánđối với chi thường xuyên hoặc giao kế hoạch vốn đối với chi đầu tư (gồm cả dựtoán ứng trước), có hợp đồng mua bán hàng hoá, dịch vụ theo chế độ quy định vàcó giá trị hợp đồng từ 100 triệu đồng trở lên đối với các khoản chi thườngxuyên hoặc từ 500 triệu đồng trở lên trong chi đầu tư xây dựng cơ bản thì phảiđược quản lý, kiểm soát cam kết chi”. Như vậy, các khoản chi của ngân sáchnhà nước chỉ được thực hiện quản lý, kiểm soát cam kết chi khi đáp ứng đầy đủnguyên tắc trên; Trường hợp, hợp đồng của dự án chuẩn bị đầu tư thuộc phạm phảicam kết chi theo quy định trên thì cũng phải thực hiện quản lý kiểm soát camkết chi theo quy định.

Câu hỏi 21: Trường hợp Sở Y tế ký Hợp đồng nguyên tắc không ghi giá trị hay hợpđồng dịch vụ công cộng chỉ ký hợp đồng lần đầu tiên, hàng năm không ký lại chỉcăn cứ vào số chi để chuyển tiền. Vậy trường hợp này thực hiện cam kết chi nhưthế nào?

Trả lời: Tại điểm 3.1, khoản 3, mục I, Thông tư số 113/2008/TT-BTC ngày27/11/2008 của Bộ Tài chính quy định: “Tất cả các khoản chi của ngân sáchnhà nước đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao dự toán đối với chi thườngxuyên hoặc giao kế hoạch vốn đối với chi đầu tư (gồm cả dự toán ứng trước), cóhợp đồng mua bán hàng hoá, dịch vụ theo chế độ quy định và có giá trị hợp đồngtừ 100 triệu đồng trở lên đối với các khoản chi thường xuyên hoặc từ 500 triệuđồng trở lên trong chi đầu tư xây dựng cơ bản thì phải được quản lý, kiểm soátcam kết chi”. Như vậy, các khoản chi của ngân sách nhà nước chỉ được thựchiện quản lý, kiểm soát cam kết chi khi đáp ứng đầy đủ nguyên tắc trên; Trườnghợp, Sở Y tế đấu thầu thuốc tập trung không ghi giá trị hay hợp đồng dịch vụcông cộng chỉ ký hợp đồng lần đầu tiên, hàng năm không ký lại chỉ căn cứ vào sốchi để chuyển tiền thì không thực hiện cam kết chi trên cơ sở hợp đồng nguyêntắc của Sở Y tế mà thực hiện cam kết chi trên cơ sở hợp đồng cung cấp thuốcgiữa đơn vị sử dụng ngân sách với đơn vị cung cấp thuốc theo quy định tại Thôngtư Liên tịch số 01/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 19/01/2012 của Liên Bộ Y tế - Tàichính về việc hướng dẫn đấu thầu mua thuốc trong các cơ sởy tế. Do đó, KBNN thực hiện quản lý cam kết chi trên cơ sở hợp đồng cung cấpthuốc giữa đơn vị sử dụng ngân sách và nhà cung cấp.

Câu hỏi 22: Đối với trường hợp dự toán tạm cấp, vậy thực hiện cam kết chi có mâuthuẫn với Luật NSNN?

Trả lời: Tại Điều 52, Luật Ngân sách Nhà nước quy định “Trong trường hợpvào đầu năm ngân sách, dự toán ngân sách và phương án phân bổ ngân sách chưa đượccơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định theo quy định tại khoản 4 và khoản 5Điều 45 của Luật này, cơ quan tài chính các cấp được phép tạm cấp kinhphí cho các nhu cầu không thể trì hoãn được cho tới khi dự toán ngân sách vàphương án phân bổ ngân sách được quyết định”; Như vậy, trường hợp dự toán vàphương án phân bổ dự toán ngân sách nhà nước chưa được cơ quan nhà nước có thẩmquyền quyết định thì Kho bạc Nhà nước thực hiện kiểm soát cam kết chi trêncơ sở dự toán tạm cấp là hoàn toàn phù hợp với quy định tại Luật Ngân sáchNhà nước.

Câu hỏi 23: Xử lý chuyển nguồn cam kết chi tự động chuyển sang năm sau? Phầnchuyển nguồn có cần lưu trữ chứng từ.

Trả lời: Việc thực hiện chuyển nguồn cam kết chi phải lưu trữ chứng từ theoquy định hiện hành và thực hiện chuyển nguồn cam kết chi theo hướng dẫn tạiCông văn số 388/KBNN-KTNN ngày 01/03/2013 của Kho bạc Nhà nước.

Câu 24:Có thực hiện cam kết chi đối với các dự án chương trình do công an – quốc phònglàm chủ đầu tư không?

Trả lời: Theo quy định tại điểm 3.1, khoản 3, Mục I, Thông tư số113/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính thì không thực hiện cam kết chi đối với các dựán, chương trình do công an- quốc phòng làm chủ đầu tư.

Câu 25:Theo công văn 507/KBNN- THPC ngày 22/3/2012 của KBNN hướng dẫn thực hiện thôngtư 113, quy định đối với cam kết chi thường xuyên do kế toán nhập vào TAMIS,tuy nhiên theo quy công văn 388/KBNN-KTNN quy định việc lập và luân chuyểnchứng từ thì đối với cam kết chương trình mục tiêu (CTMT) bằng dự toán lập 2liên: 01 liên lưu tại bộ phận kiểm soát chi và 01 liên trả đơn vị, như vậy camkết chi CTMT chi bằng dự toán do bộ phận nào nhập vào TABMIS?

Trả lời: Việc nhập cam kết chi vào Tabmis thực hiện theo nguyên tắc, bộ phậnnào kiểm soát chi hợp đồng sẽ thực hiện nhận hồ sơ đề nghị cam kết chi từ chủđầu tư, đơn vị sử dụng NSNN và thực hiện quản lý kiểm soát cam kết chi và nhậphợp đồng vào Tabmis. Như vậy, đối với cam kết chi Chương trình mục tiêu chibằng dự toán thì bộ phận nào kiểm soát chi hợp đồng sẽ thực hiện nhận hồ sơ đềnghị cam kết chi từ đơn vị sử dụng NSNN để nhập vào Tabmis.

Câu 26:Đề nghị hướng dẫn thực hiện cam kết chi đối với các khoản hợp đồng ký kết bằngngoại tệ bởi vì thời điểm chủ đầu tư gửi cam kết chi thì tỷ giá ngoại tệ có thểthấp hơn hoặc cao hơn tỷ giá ngoại tệ khi thanh toán.

Trả lời: Theo quy định tại điểm 3.2, khoản 3, mục II, Thông tư số113/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính thì “Các khoản cam kết chi ngân sách nhà nướcbằng ngoại tệ được theo dõi theo nguyên tệ; đồng thời, được quy đổi ra đồngViệt Nam theo tỷ giá ngoại tệ hàng tháng do Bộ Tài chính quy định để hạch toáncam kết chi”; Như vậy, trường hợp tỷ giá ngoại tệ tăng hoặc giảm so với thờiđiểm chủ đầu tư đề nghị cam kết chi thì đơn vị xác định số tiền tăng hoặc giảmvà làm thủ tục điều chỉnh cam kết chi theo quy định tại mục 4, Công văn số507/KBNN-THPC ngày 22/03/2013 của Kho bạc Nhà nước.

Trường hợp tỷ giá ngoại tệ tăngsong đơn vị dự toán không còn dự toán để điều chỉnh tăng thì KBNN hướng dẫn đơnvị trình cấp có thẩm quyền bổ sung dự toán cho đơn vị để thực hiện việc điềuchỉnh cam kết chi và thực hiện chi tiêu ngoại tệ theo quy định.

Câu 27:Đối với các hợp đồng có thanh toán nhiều nội dung (thanh toán cho nhà thầu,thanh toán tiền nộp thuế GTGT 2%; thanh toán tiền bảo hành công trình...,) vậyviệc quản lý CKC được thực hiện như thế nào?

Trả lời: Đối với các hợp đồng có thanh toán cho nhiều nhà cung cấp (nhà thầuchính, nhà thầu phụ; thanh toán tiền nộp thuế GTGT 2%; thanh toán tiền bảo hànhcông trình...,) thì thực hiện tạo tương ứng cam kết chi cho từng nhà cung cấptrong hợp đồng (mỗi đơn vị hưởng là một cam kết chi ). Như vậy, mỗi hợp đồng cóthể phải tạo nhiều cam kết chi cho từng đơn vị hưởng.

Câu 28:Đối với công việc giải phóng mặt bằng và hợp đồng tự thực hiện (hợp đồng nộibộ) thì có thực hiện cam kết chi không?

Trả lời:

- Tại điểm 3.1, khoản 3, mục I,Thông tư số 113/2008/TT-BTC ngày 27/11/2008 của Bộ Tài chính quy định: “Tất cảcác khoản chi của ngân sách nhà nước đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyềngiao dự toán đối với chi thường xuyên hoặc giao kế hoạch vốn đối với chi đầu tư(gồm cả dự toán ứng trước), có hợp đồng mua bán hàng hoá, dịch vụ theo chế độquy định và có giá trị hợp đồng từ 100 triệu đồng trở lên đối với các khoản chithường xuyên hoặc từ 500 triệu đồng trở lên trong chi đầu tư xây dựng cơ bảnthì phải được quản lý, kiểm soát cam kết chi”. Như vậy, đối với công việc giảiphóng mặt bằng và hợp đồng tự thực hiện nếu thuộc phạm vi cam kết chi nêu trênthì phải thực hiện việc quản lý, kiểm soát cam kết chi.

Trên đây là nội dung trả lời vướngmắc về quản lý, kiểm soát cam kết chi đã tổng hợp tại Hội nghị triển khainghiệp vụ quản lý, kiểm soát cam kết chi NSNN qua KBNN; Đề nghị KBNN các tỉnh,thành phố nghiên cứu, tổ chức thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu cóvướng mắc, cần báo cáo về Kho bạc Nhà nước (Vụ Kiểm soát chi NSNN) để kịp thờigiải quyết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Giao dịch KBNN (để thực hiện);
- Vụ THPC, KTNN, TTr – KBNN, Cục CNTT;
- Lưu: VT, KSC.

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM SOÁT CHI NSNN


Vũ Đức Hiệp