BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1498/TCHQ-KTTT
V/v xin làm thủ tục hải quan cho các lô hàng tại Vietship 2010

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2010

Kínhgửi: Tập đoàn Công nghiệp Tàu thuỷ Việt Nam.
(172 Ngọc Khánh - Hà Nội)

Trả lời công văn số 402/CNT-KDDNngày 1/3/2010 của Tập đoàn Công nghiệp Tàu thuỷ Việt Nam về việc xin làm thủtục hải quan cho các lô hàng tham dự triển lãm quốc tế lần thứ 5 Công nghệ đóngtàu hàng hải và vận tải Vietship 2010, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1/ Căn cứ khoản 1 Điều 100 Thôngtư 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 của Bộ Tài chính thì: "Hàng hoá tạm nhập,tái xuất hoặc tạm xuất tái nhập để tham dự hội chợ, triển lãm, giới thiệu sảnphẩm; máy móc, thiết bị, dụng cụ nghề nghiệp tạm nhập, tái xuất hoặc tạm xuất,tái nhập để phục vụ công việc như hội nghị, hội thảo nghiên cứu khoa học, thiđấu thể thao, biểu diễn văn hoá, biểu diễn nghệ thuật khám chữa bệnh... trongthời gian tối đa không quá chín mươi ngày" thuộc đối tượng được miễn thuế.Hết thời hạn hội chợ, triển lãm, giới thiệu sản phẩm thì phải xuất khẩu ra nướcngoài.

Hồ sơ miễn thuế thực hiện theohướng dẫn tại Điều 11, Điều 100 và Điều 102 Thông tư 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009của Bộ Tài chính.

2/ Căn cứ Khoản 3 Điều 2 Quyếtđịnh 1596/QĐ-TTg ngày 12/10/2009 của Thủ tướng Chính phủ và công văn số 17696/BTC-TCHQ ngày 17/12/2009 của Bộ Tài chính thì:

- Nguyên liệu vật tư, máy mócthiết bị do các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn nhập khẩu hoặc uỷ thác nhập khẩu đểđóng tàu theo các hợp đồng đã ký nhưng khách hàng huỷ hợp đồng, nếu cơ quan hảiquan đã tính thuế thì được lùi thời điểm để bắt đầu tính thời hạn nộp thuế khidoanh nghiệp ký kết được hợp đồng đóng tàu mới. Sau khi xác định được chủ hàngmới thì việc áp dụng thời hạn nộp thuế và cưỡng chế thuế thực hiện theo đúngquy định; nguyên liệu vật tư, máy móc thiết bị do các doanh nghiệp thuộc Tậpđoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam nhập khẩu hoặc uỷ thác nhập khẩu để đóng tàunhưng chưa đóng xong hoặc để xây dựng nhà máy, công trình công nghiệp nhưngchưa hoàn thành nhà máy, công trình thì được lùi thời hạn nộp thuế đến hết ngày31/12/2010.

Do đó, nếu tại thời điểm đăng kýtờ khai nhập khẩu hàng hoá để dự hội chợ triển lãm quốc tế lần thứ 5 côngnghiệp đóng tàu hàng hải, doanh nghiệp chỉ có nợ thuế quá hạn quá 90 ngày củacác tờ khai nhập khẩu nguyên liệu vật tư, máy móc thiết bị phục vụ đóng tàuthuộc đối tượng quy định tại Khoản 3 Điều 2 Quyết định số 1596/QĐ-TTg ngày12/10/2009 của Thủ tướng Chính phủ và công văn số 17696/BTC-TCHQ ngày17/12/2009 của Bộ Tài chính, thì chưa bị áp dụng các biện pháp cưỡng chế.Trường hợp có nợ thuế quá hạn quá 90 ngày của các tờ khai khác thì bị áp dụngbiện pháp cưỡng chế theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo đểTập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam biết, liên hệ với cơ quan hải quan nơilàm thủ tục nhập khẩu để phối hợp thực hiện./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Tuấn