B TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1 4980/TCHQ-GSQL
V/v triển khai Đề án áp dụng mã vạch trong quy trình giám sát HQ

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hải Phòng.

Trả lời công văn số 8773/HQHP-GSQL ngày 15/12/2014 của Cục Hảiquan thành phố Hải Phòng về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiếnnhư sau:

1. Về đề xuất nêu tại điểm 1, điểm 3 công văn số 8773/HQHP-GSQL :

Trong thời gian chờ Tổng cục Hải quan chính thức ban hànhQuy trình giám sát hải quan tại khu vực cảng biển áp dụng đề án mã vạch, Tổng cụcHải quan nhất trí với đề xuất của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng. Theo đó, mởrộng thực hiện công tác giám sát Hải quan áp dụng đề án mã vạch tại Chi cục Hảiquan cửa khẩu cảng Hải Phòng KVI, KVII, Đình Vũ bắt đầu từ ngày 20/12/2014 theonội dung công văn số 12604/TCHQ-GSQL ngày 16/10/2014 của Tổng cục Hải quan.

2. Đối với đề xuất nêu tại điểm 2 công văn số 8773/HQHP-GSQL :

Cục Giám sát quản lý, Cục Công nghệ thông tin và Thống kê Hải quan chủ động bố trí cán bộ hỗ trợ tậphuấn theo đề nghị của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng.

Tổng cục Hải quan trả lời nội dung trên để Cục Hải quan TP. Hải Phòng biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục GSQL, CNTT &TKHQ (để t/h);
- Lưu: VT, GSQL (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh