BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINHVÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1499/LĐTBXH-TE
V/v triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2018

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2018

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Căn cứ Điều 11 Luật trẻ em năm 2016, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tổ chức Tháng hành động vì trẻ em với chủ đề “Vì cuộc sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em trong thế giới công nghệ số”.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo thực hiện các nội dung sau:

1. Xây dựng và ban hành Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2018 với chủ đề “Vì cuộc sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em trong thế giới công nghệ số” phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương (theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phê duyệt Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2018).

2. Báo cáo kết quả triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2018 gửi về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (qua Cục Trẻ em, số 35 Trần Phú, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; điện thoại: 024.3747.5628) trước ngày 10 tháng 7 năm 2018 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Sở LĐTBXH 63 tỉnh, thành phố;
- Lưu: VT, Cục TE.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Hà

>> Xem thêm:  Có được đổi tên đệm khi đã 30 tuổi không ? Đổi tên cho con 9 tuổi có cần sự đồng ý của chồng ?

>> Xem thêm:  Thủ tục đổi tên cho con từ họ của cha sang họ của mẹ ? Vợ đổi tên con có cần sự đồng ý của chồng ?