BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1499 TCT/AC
V/v sử dụng, quản lý hoá đơn

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2003

Kính gửi: Công ty xuất nhập khẩu y tế I Hà Nội

Trả lời công văn số 53/TCKT ngày 12/3/2003 công ty xuất nhập khẩu y tế I Hà Nội về việc sử dụng hoá đơn; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm 5.7, mục IV, Phần B, Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng nêu rõ: “Các cơ sở sản xuất, kinh doanh xuất điều chuyển hàng hoá cho các cơ sở hạch toán phụ thuộc như các chi nhánh, cửa hàng mở khác địa phương (tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương) để bán hoặc xuất điều chuyển giữa các chi nhánh. đơn vị phụ thuộc với nhau, cơ sở có thể lựa chọn một trong hai cách sử dụng hoá đơn, chứng từ như sau:

a) Sử dụng hoá đơn GTGT để làm căn cứ thanh toán và kê khai nộp thuế GTGT ở từng đơn vị và từng khâu độc lập với nhau.

b) Sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ do Bộ Tài chính (tổng cục thuế) phát hành kèm theo Lệnh điều động nội bộ đối với hàng hoá điều chuyển nội bộ..”

Như vậy, các đơn vị phụ thuộc của Công ty đóng tại ở tỉnh, địa phương khác khi bán hàng hoá sử dụng hoá đơn GTGT và kê khai, nộp thuế tại tỉnh, địa phương đó. Trường hợp công ty có 2 cửa hàng phụ thuộc đóng tại thành phố Hà Nội (cùng địa phương với trụ sở chính), khi công ty điều chuyển hàng hoá đến 2 cửa hàng thì sử dụng phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ kèm theo lệnh điều động nội bộ và kê khai, nộp thuế tập trung tại trụ sở chính.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đức Quế