BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 14992/TCHQ-PC
V/v trả lời kiến nghị của Công ty TNHH Kim Liên

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan Lào Cai.

Về việc thanh khoản nguyên liệu của Công ty TNHH Thương mạiKim Liên nêu tại công văn 997/HQLC-NV ngày 03/6/2014 của Cục Hải quan Lào Cai,ngày 16/9/2014 Bộ Tài chính có công văn số 12998/BTC-TCHQ gửi Thủ tướng Chínhphủ về việc xử lý thuế đối với nguyên liu nhập sản xuất xuất khẩu của Công ty TNHH Thương mại KimLiên.

Ngày 06/10/2014, Văn phòng Chính phủ có công văn số 7790/VPCP-KTTH thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh(gửi kèm) yêu cầu Bộ Tài chính chỉ đạo xử lý theo đúng quy định của phápluật thuế.

Trên cơ sở đó, theo điểm 3 mục II Bản án số 219/2009/HSPTngày 17/4/2009 của Tòa Phúc thẩm- Tòa án nhân dân Tối cao thì hợp đồng mua1.000 tấn lá thuốc lá giữa Công ty TNHH Thương mại Kim Liên ký với Công ty HảiViên (Trung Quốc) là hợp đồng giả. Bản chất nguồn gốc số nguyên liệu lá thuốclá là do Nguyễn Thị Ngọc Liên cùng đồng phạm nhập khẩu trái phép vào Việt Namvà bị các cơ quan tiến hành tố tụng quy kết là hành vi buôn lậu, sau đó bán choCông ty Kim Liên.

Vì vậy, số nguyên liệu này không có căn cứ để xét hoàn thuếtheo quy định của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết thihành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và Thông tư 113/2005/TT-BTC ngày 15tháng 12 năm 2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhậpkhẩu.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Lào Cai thực hiệnvà trả lời doanh nghiệp./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để báo cáo);
- Lưu: VT, PC (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái