BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 15/BXD-HTKT
V/v: tạo điều kiện cho Công ty tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi cho dự án xử lý rác

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2011

Kínhgửi: Công ty Cổ phần Công nghệ xanh Đại Thổ Nguyên

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 05/ĐTN-VPHĐ ngày 25/4/2011 của Công ty CP Công nghệ xanh Đại Thổ Nguyên (Côngty Đại Thổ Nguyên) về việc tạo điều kiện cho Công ty được tiếp cận nguồn vốnvay ưu đãi từ Ngân sách Nhà nước cho dự án đầu tư Nhà máy xử lý chất thải rắntại huyện Vĩnh Châu tỉnh Sóc Trăng, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Hiện nay, việc triển khai thựchiện Nghị định số 04/2009/NĐ-CP ngày 14/01/2009 của Chính phủ về ưu đãi, hỗ trợhoạt động bảo vệ môi trường còn gặp khó khăn do chưa có văn bản hướng dẫn cụthể. Vì vậy, việc tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi từ Ngân sách nhà nước theo Nghịđịnh số 04/2009/NĐ-CP chưa thể thực hiện được.

2. Ngày 4/5/2011, Ngân hàng Pháttriển Việt Nam có công văn số 1456/NHPT-TĐ phúc đáp công văn số 578/BXD-HTKT ngày22/4/2011 của Bộ Xây dựng về việc hỗ trợ vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nướccho các dự án đầu tư xử lý chất thải rắn. Nội dung công văn nêu rõ “đến nay,NHPT không còn chỉ tiêu kế hoạch để bố trí vốn cho các dự án ngoài danh mục kếhoạch”. Tuy nhiên, “NHPT sẽ tổ chức tiếp nhận thẩm định các dự án trong Quý IVnăm 2011 và sẽ bố trí kế hoạch vốn trong năm sau”. Do vậy, đề nghị Công ty theodõi và tiến hành các thủ tục theo quy định để vay vốn từ NHPT Việt Nam theo thời gian thông báo.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng,đề nghị Công ty Đại Thổ Nguyên tham khảo và quyết định.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Cao Lại Quang (để b/c)
- Lưu: VP, HTKT.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC HẠ TẦNG KỸ THUẬT
Nguyễn Hồng Tiến