BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 15/BXD-QLN
V/v thẩm định, phê duyệt các dự án đầu tư phát triển nhà ở thương mại

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2010

Kính gửi: Sở Xây dựng thành phố Hải Phòng

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 172/SXD-QLN ngày01/02/2010 của Sở Xây dựng thành phố Hải Phòng đề nghị hướng dẫn trình tự, thủtục thẩm định và phê duyệt các dự án phát triển nhà ở thương mại. Sau khinghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Các dự án phát triển nhà ở có đặc thù riêng so với các dự ánđầu tư xây dựng công trình khác, vì trong đó có hai nội dung quan trọng thuộctrách nhiệm và quyền hạn của Nhà nước là quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 vàcơ chế đầu tư (bao gồm cơ chế sử dụng và nộp tiền sử dụng đất, cơ chế đầu tưcác công trình hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, phương án đền bù giải phóngmặt bằng, cơ chế quản lý dự án sau đầu tư...). Tuy nhiên, nội dung quy định vềtrình tự, thủ tục triển khai dự án phát triển nhà ở thương mại đặc biệt là cácdự án có nguồn vốn không phải từ ngân sách nhà nước tại Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thihành Luật Nhà ở chưa rõ.

Do đó, để đảm bảo công tác quản lý nhà nước và hiệu quả củadự án phát triển nhà ở, các dự án phát triển nhà ở thương mại có nguồn vốnkhông phải từ ngân sách nhà nước phải được Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyềnphê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 và chấp thuận về cơ chế đầu tư,việc quyết định đầu tư thuộc thẩm quyền của chủ đầu tư. Bộ Xây dựng cũng đãnghiên cứu để có quy định cụ thể, chi tiết hơn về trình tự, thủ tục triển khaicác dự án phát triển nhà ở trong nội dung sửa đổi Nghị định số 90/2006/NĐ-CP vàđang trình Chính phủ thông qua.

Đề nghị Sở Xây dựng thành phố Hải Phòng căn cứ các nội dungnêu trên tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố để triển khai các dự án pháttriển nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, QLN (2b).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
Nguyễn Mạnh Hà