BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 15/BXD-QLN
V/v: Trả lời CV số 9058/SXD-TT ngày 22/12/2008 của Sở Xây dựng thành phố HCM

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2009

Kính gửi: Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 9058/SXD-TT ngày22/12/2008 của Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh đề nghị hướng dẫn việc giảiquyết đối với căn nhà số 468/26/9B Nguyễn Kiệm, phường 3, quận Phú Nhuận, thànhphố Hồ Chí Minh. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

1. Về ý kiến giải quyết đối với căn nhà số 468/26/9B NguyễnKiệm, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04/01/2008 Bộ Xâydựng đã có văn bản số 03/BXD-QLN trả lời đề nghị áp dụng Điều 5 Nghị quyết 755/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02/4/2005 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội để giảiquyết.

2. Căn cứ vào nội dung công văn số 9892/SXD-TT ngày05/12/2007 thì căn nhà nêu trên đã có văn bản quản lý nhưng đến nay Nhà nướcvẫn chưa thực hiện quản lý, chưa bố trí sử dụng căn nhà này, người đang trựctiếp sử dụng là ông Nguyễn Văn Hoà đã có giấy tờ uỷ quyền tặng cho hợp pháp cănnhà này. Do đó, căn nhà nêu trên thuộc diện giải quyết theo quy định tại khoản1 Điều 5 Nghị quyết 755/2005/NQ-UBTVQH11 .

Đề nghị Sở Xây dựng thành phố báo cáo UBND thành phố giảiquyết theo đúng quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, QLN.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
Nguyễn Mạnh Hà