BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 15/BXD-VLXD
V/v: xuất khẩu khoáng sản Cao lanh Pyrophyllite của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xuất nhập khẩu Quảng Ninh

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2010

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xuất nhậpkhẩu Quảng Ninh

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 63/XNK ngày 25/02/2010 củaCông ty Cổ phần Đầu tư và Xuất nhập khẩu Quảng Ninh về việc xuất khẩu khoángsản Cao lanh Pyrophyllite đã qua chế biến. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ýkiến như sau:

Sản phẩm Cao lanh Pyrophyllite đã qua chế biến để xuất khẩucó nguồn gốc khai thác từ khu vực mỏ Tấn Mài, xã Quảng Đức, huyện Hải Hà, tỉnhQuảng Ninh đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép khai thác cho Công tyCổ phần Đầu tư và Xuất nhập khẩu Quảng Ninh tại Quyết định số 1331/QĐ-BTNMTngày 05/9/2007.

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Thông tư số 18/2009/TT-BXDngày 30/6/2009 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệuxây dựng, thì các sản phẩm Cao lanh Pyrophyllite không nằm trong danh mụckhoáng sản hạn chế xuất khẩu và được phép xuất khẩu sau khi được chế biến đủđiều kiện và tiêu chuẩn xuất khẩu khoáng sản theo quy định.

Căn cứ Điều 44 của Luật Khoáng sản ban hành năm 1996 quyđịnh “Tổ chức, cá nhân hoạt động chế biến khoáng sản phải xin giấy phép chếbiến khoáng sản, trừ trường hợp hoạt động chế biến khoáng sản kèm theo hoạtđộng khai thác đã được phép” thì Hồ sơ xuất khẩu khoáng sản của Công ty khôngcần phải có giấy phép chế biến kèm theo.

Trong quá trình Công ty làm thủ tục xin cấp giấy phép chếbiến khoáng sản (chế biến Cao lanh Pyrophyllite), Bộ Xây dựng đồng ý cho Côngty Cổ phần Đầu tư và Xuất nhập khẩu Quảng Ninh xuất khẩu 20.000 tấn (Hai mươinghìn tấn) Cao lanh Pyrophyllite được khai thác từ mỏ Tấn Mài, xã Quảng Đức,huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh mà không cần giấy phép chế biến khoáng sản.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về xuất khẩu Cao lanhPyrophyllite đã qua chế biến của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xuất nhập khẩu QuảngNinh.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan;
- Cục Hải quan Quảng Ninh;
Hải Phòng;
- Lưu VP, VLXD.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ VẬT LIỆU XÂY DỰNG
Lê Văn Tới