BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 15/BXD-VP
V/v Kiểm tra tình hình thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về sản xuất vật liệu nung và không nung.

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2009

Kính gửi:

- Sở Xây dựng thành phố Hà Nội
- Sở Xây dựng tỉnh Bắc Gang.
- Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn.
- Sở Xây dựng tỉnh Hải Dương
- Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh.

Thực hiện Quyết định số 115/2001/ QĐ-TTg ngày 01/8/2001 củaThủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển vật liệuxây dựng Việt Nam đến năm 2010 và triển khai "chương trình phát triển vậtliệu không nung đến năm 2020" theo Quyết định 121/2008/QĐ-TTg ngày29/8/2008 của Thủ tướng Chính phủ, từ ngày 12 đến 26 tháng 02 đoàn công tác củaBộ Xây dựng do đồng chí lãnh đạo Vụ Vât liệu xây dựng làm trưởng đoàn sẽ làmviệc với Sở theo các nội dung:

1. Quy hoạch nguyên liệu cho sản xuất gạch ngói nung trênđịa bàn, quy hoạch, thực hiện quy hoạch sản xuất VLXD trên địa bàn; tình hình đầutư, sản xuất, tiêu thụ vật liệu xây, lợp nung và không nung trên địa bàn.

2. Tình hình thực hiện việc bảo vệ môi trường ở các cơ sởsản xuất gạch ngói nung trên địa bàn.

3. Kế hoạch triển khai phát triển vật liệu xây, lơp khôngnung của địa phương thay thế vật liệu nung theo Quyết định 121/2008/QĐ-TTg ngày29/8/2008 của Thủ tướng Chính phủ. Những khó khăn, đề xuất, kiến nghị.

Trong thời gian đoàn công tác đến làm việc đề nghị Sở bố trílàm việc với 2 đến 3 cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng, trong đó có cả cơ sở sảnxuất vật liệu nung và không nung.

Thành phần đoàn công tác gồm Vụ Vật liệu xây dựng, Viện Vậtliệu xây dựng.

Thời gian làm việc cụ thể theo lịch kèm theo. Đề nghị Sở Xâydựng chuẩn bị nội dung và bố trí chương trình làm việc với đoàn.

Thông tin xin liên hệ: Đồng chí Phạm Văn Quang chuyên viênVụ Vật liệu xây dựng – Bộ Xây dựng. Điện thoại: 0438218311, 0913247272.

Nơi nhận:
- Như trên.
- Viện Vật liệu xây dựng
- Lưu VP, VLXD

TL. BỘ TRƯỞNGCHÁNH VĂN PHÒNGLê Văn Tới