TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 15/CT-TTHT
V/v thuế thu nhập doanh nghiệp

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 1 năm 2012

Kính gửi:

Công ty TNHH Kỹ Thuật Shinsei Việt Nam
Địa chỉ: Số 384 Hoàng Diệu, Phường 6, Quận 4, TP.Hồ Chí Minh
MST 0305245484

Trả lời vănbản ngày 29/11/2011 của Công ty về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), Cục ThuếTP có ý kiến như sau :

- Căn cứ Tiếta Khoản 1 Điều 1, Khoản 1 Điều 3, Điều 4 Thông tư số 154/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của BộTài chính hướng dẫn Nghị định số 101/2011/NĐ-CP ngày 04/11/2011 của Chính phủquy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 08/2011/QH13 của Quốc hội về ban hànhbổ sung một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cánhân :

“Giảm30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2011 của doanh nghiệp nhỏ vàvừa.

a)Doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định tại khoản này là doanh nghiệp đáp ứngtiêu chí về vốn hoặc lao động theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ về trợ giúp phát triểndoanh nghiệp nhỏ và vừa.”;

“ Sốthuế thu nhập doanh nghiệp được giảm quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Điều 1Thông tư này là số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính hàng quý và số thuế thunhập doanh nghiệp chênh lệch còn phải nộp theo quyết toán năm 2011 của doanhnghiệp so với tổng số thuế đã tạm tính hàng quý..”;

- Căn cứ Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của BộTài Chính hướng dẫn về thuế TNDN;

Trường hợp Công ty theo trình bày, nếu đáp ứng tiêu chí vềvốn theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30/6/2009của Chính phủ về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, đã thực hiện chếđộ kế toán hoá đơn, chứng từ theo quy định, đăng ký nộp thuế theo kê khai vàkhông thuộc các trường hợp không được giảm thuế theo hướng dẫn tại tiết d khoản1 điều 1 Thông tư số 154/2011/TT-BTC thì Công ty thuộc đối tượng được giảm nộpthuế TNDN năm 2011.

Trường hợp Công ty áp dụng kỳ tính thuế TNDN khác với nămdương lịch, theo năm tài chính từ ngày 01/10 năm nay đến hết ngày 30/9 năm sau,thì số thuế TNDN được giảm là số thuế TNDN của các quý theo năm dương lịch2011.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúngquy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

Nơi Nhận :
- Như trên ;
- P.KT số 2;
- P.PC
- Lưu (HC, TTHT).
2483-209371/11 KhanhAT

KT.CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Trọng Hạnh