CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 15/ĐC-CP

Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2009

ĐÍNH CHÍNH

NGHỊQUYẾT SỐ 28/2008/NQ-CP NGÀY 04 THÁNG 12 NĂM 2008 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC XÉTDUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 5 NĂM (2006 - 2010) CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Do sơ suất trong khâu đánh máy,thừa uỷ quyền Thủ tướng Chính phủ, xin đính chính một số sai sót trong Nghịquyết số 28/2008/NQ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về việc xétduyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 -2010) của thành phố Hà Nội như sau:

Tại trang 01 dòng thứ 8 từ trênxuống, viết là:

"Căn cứ Luật Tổ chức Chínhphủ ngày 25 tháng 12 năm 2008;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26tháng 11 năm 2008;"

Nay xin sửa lại là:

"Căn cứ Luật Tổ chức Chínhphủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26tháng 11 năm 2003;"./

TM. CHÍNH PHỦ
TUQ. THỦ TƯỚNG
BỘ TRƯỞNG
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Phạm Khôi Nguyên