TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL V HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
------------------

Số: 15/GSQL-GQ3
V/v thủ tục hải quan đối với lốp ô tô đã qua sử dụng

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2015

Kính gửi: Cục Hải quan TP Đà Nng

Về việc nêu tại trích yếu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan- Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 2282/HQĐNg-GSQL ngày 24/11/2014 của CụcHải quan thành ph Đà Nng, công văn số 1201/GLOBAL-CV ngày22/12/2014 của Công ty TNHH DNF GLOBAL (có đồng kính gửi Cục Hải quan TP Đà Nng). Về vn đềnày, để giảm chi phí phát sinh, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, đồngthời giảm ách tắc tại khu vực cửa khẩu cảng biển, thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạoTổng cục Hải quan, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về thời điểm phải có giấy phép tạm nhập, tái xuất:

Quy định tại khoản 3, Điều 4 Thông tư số 05/2014/TT-BC T ngày 27/01/2014 của Bộ Công Thươngthì “Doanh nghiệp kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa thuộc diện cm xuất khẩu, tạm ngừng xuất khẩu, cấmnhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu theo giấy phép phải có Giấy phép tạm nhập, tái xuất của BộCông Thương.

Căn cứ quy định trên đâythì Thông tư 05/2014/TT-BC T chỉ quy định người khai hảiquan phải có giấy phép tạm nhập, tái xuất chứ không quy định thời điểm phải cógiấy phép.

Quy định tại khoản 4, Điều 9 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP thì“Hàng hóa xuấtkhẩu, nhập khẩu trong thời hạn hiệu lực của tờ khai hải quan quy định tại khoản1, khoản 2 Điu 18 Luật Hải quan được áp dụng cácchính sách qun lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, chính sách thuế đi với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có hiệu lực tại thời điểm đăng ký tờ khai.

Căn cứ quy định trên đây, nếu tại thời điểm đăng ký tờ khaihải quan người khai hải quan xuất trình được giấy phép tạm nhập, tái xuất của BộCông Thương thì Cục Hải quan TP Đà Nng chỉ đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu thực hiện thủ tục hải quan theo quyđịnh.

2. Về việc vận đơn không có số giấy phép tạm nhập, tái xuất:

Theo tập quán hàng hải quốc tế, vận đơn điều chnh mối quan hệ giữa người gửi hàng(người xuất khẩu) với người vận chuyển. Nếu có nội dung cần sửa đổi, bổ sungthì người nhận hàng có quyềnyêu cầu người gửi hàng và người vậnchuyển phát hành vận đơn sửa đổi, bsung. Trong trường hợp cụ thể nêu tại công văn số 2282/HQĐNg-GSQL dẫntrên, đ nghị Cục Hải quan TP Đà Nng chỉ đạo Chi cục Hải quan cửa khẩuthực hiện thủ tục hải quantheo quy định nếu người khai hải quan xuất trình được vận đơn có số giy phép của Bộ Công Thương (kể cả trườnghợp người khai xuất trình vận đơn sửa đổi, bổ sung).

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lờinội dung trên để Cục Hải quan TP Đà Nng biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/cáo);
- Công ty TNHH DNF GLOBAL - P602, 142 Võ Văn Tần, Q3, TPHCM (thay trả lời);
-
Lưu: VT, GQ3 (03b).

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đức Nga