Công văn

CÔNG VĂN

CỦA NGÂNHÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM SỐ 15/NHNN-TD
NGÀY 7 THÁNG 1 NĂM 2002 VỀ VIỆC CHỈ ĐẠO MỘT SỐ NỘI DUNG
CỤ THỂ LIÊN QUAN ĐẾN NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG
CỦA NHNN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2002

Kính gửi: - Tổng giámđốc các tổ chức tín dụng Nhà nước;

- Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh,thành phố.

Để tiếp tục chỉ đạo xửlý một số nội dung cụ thể liên quan đến nghiệp vụ tín dụng của Ngân hàng nhànước 6 tháng đầu năm 2002; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước yêu cầu Tổng giám đốccác tổ chức tín dụng Nhà nước, Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thànhphố thực hiện một số nội dung sau:

1. Về cho vay thanh toán bù trừ:

Giữ nguyên chỉ tiêu cho vay thanh toán bù trừ đã được Ngânhàng Nhà nước Việt Nam giao cho chi nhánh Ngân Hàng Nhà nước tỉnh, thành phốthực hiện trong năm 2001 tại công văn số 35/CV-TD ngày 10/1/2001 về việc chỉđạo một số nội dung cụ thể liên quan đến nghiệp vụ tín dụng của Ngân hàng Nhànước quý I/2001 và công văn số 175/CV-TD ngày 6/4/2001 về việc cho vay thanhtoán bù trừ từ ngày 1/4/2001 đến 31/12/2001 để làm chỉ tiêu cho vay thanh toánbù trừ tại các chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố từ 1/1/2002 đến hếtngày 30/6/2002.

Việc cho vay thực hiện theo quy định hiện hành; những trườnghợp cần bổ sung chỉ tiêu cho vay thanh toán bù trừ tại chi nhánh Ngân hàng Nhànước tỉnh, thành phố thực hiện theo quy định tại công văn số 35/CV-TD ngày10/1/2001 của Ngân hàng Nhà nước về việc chỉ đạo một số nội dung cụ thể liênquan đến nghiệp vụ tín dụng quý I/2001.

2. Đối với các khoản nợ cho vay thanh toán công nợ:

Về nguyên tắc, các chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thànhphố tích cực đôn đốc các ngân hàng thương mại Nhà nước có nợ vay thanh toáncông nợ, tìm mọi biện pháp thu nợ của các doanh nghiệp để hoàn trả cho Ngânhàng Nhà nước theo quy định.

- Trong trường hợp các doanh nghiệp khó khăn tạm thời cầnduy trì thêm thời gian (có phương án khả thi và kế hoạch trả nợ Ngân hàngthương mại cụ thể), trong khi chờ Thống đốc Ngân hàng Nhà nước duyệt đề án xửlý nợ tồn đọng của các Ngân hàng thương mại, nếu được ngân hàng thương mại đềnghị thì Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước trên địa bàn xem xét gia hạn chotừng doanh nghiệp. Thời gian gia hạn nợ cụ thể do Giám đốc chi nhánh Ngân hàngNhà nước quyết định nhưng tối đa không quá 6 tháng kể từ ngày 1/1/2002; khiGiám đốc chi nhánh ngân hàng Nhà nước chấp thuận gia hạn nợ, chi nhánh Ngânhàng thương mại mới được thông báo gia hạn nợ cho doanh nghiệp.

Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước có trách nhiệm xử lývà tổng hợp báo cáo Ngân hàng Nhà nước (Vụ Tín dụng).

- Trường hợp các doanh nghiệp thực sự có khó khăn không cókhả năng trả nợ Ngân hàng (Có xác nhận của đơn vị chủ quản) và các doanh nghiệpđã giải thể hoặc phá sản thì cho phép các Ngân hàng thương mại Nhà nước giữnguyên hiện trạng các khoản nợ vay thanh toán công nợ, chờ xử lý chung theoThông tư hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước về xử lý nợ tồn đọng không có tài sảnđảm bảo theo Quyết định số 149/2001/QĐ-TTg ngày 5/10/2001 của Thủ tướng Chínhphủ.

3. Đối với công tác chỉ đạo hoạt động tín dụng:

Để có cơ sở trong việc chỉ đạo hoạt động tín dụng đối vớicác tổ chức tín dụng trên địa bàn và tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địaphương trong việc định hướng đầu tư tín dụng, khai thác tiềm năng thế mạnh củavùng, địa phương, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước yêu cầu Giám đốc chi nhánh Ngânhàng Nhà nước các tỉnh, thành phố định kỳ (1 lần/1quý) phân tích đánh giá tómtắt tình hình hoạt động tín dụng (về huy động vốn và cho vay) trên địa bàn vàbáo cáo về Ngân hàng Nhà nước trung ương (Vụ tín dụng) chậm nhất là ngày 20tháng đầu quý sau theo nội dung phụ lục 1 (đính kèm).

Trên đây là một số nội dung cụ thể liên quan đến nghiệp vụtín dụng của Ngân hàng Nhà nước. Yêu cầu Tổng Giám đốc các tổ chức tín dụng Nhànước, Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố và Thủ trưởng cácđơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước chịu trách nhiệm thực hiện nội dung công vănnày.


PHỤ LỤC 1

(Ban hành kèm theo Công văn số 15/VC-TD
ngày 07 tháng 1 năm 2002 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước)

Công văn 15/NHNN-TD của Ngân hàng Nhà nước về việc chỉ đạo một số nội dung cụ thể liên quan đến nghiệp vụ tín dụng của NHNN đầu năm 2002NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

CHI NHÁNH TỈNH, THÀNH PHỐ....

CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN
QUÝ ...... NĂM.......

1. Về công tác huy động vốn:

Chi nhánh NHNN tỉnh, thành phố thực hiện báo cáo tổng hợptình hình huy động vốn trên địa bàn về tổng số và từng tổ chức tín dụng, cóphân tích theo Nội tệ, Ngoại tệ và các hình thức huy động như: tiền gửi các tổchức kinh tế; Tiền gửi tiết kiệm; phát hành kỳ phiếu, trái phiếu.

2. Về công tác cho vay:

Phân tích, đánh giá tình hình đầu tư tín dụng của các tổchức tín dụng trên địa bàn về tổng số và từng tổ chức tín dụng, có phân theoloại cho vay, theo thời hạn cho vay và theo ngành kinh tế, thành phần kinh tế.Đồng thời nêu rõ tỷ lệ nợ xấu (Bao gồm: Nợ quá hạn, nợ chờ xử lý và nợ đã đượckhoanh) trên tổng dư nợ... Những mặt đã làm được và những mặt còn tồn tại, cáckhó khăn vướng mắc trong đầu tư tín dụng.

3. Đánh giá tình hình đầu tư tín dụng phục vụ phát triểnnông nghiệp nông thôn trên địa bàn:

3.1. Đánh giá chung tình hình cho vay, thu nợ, dư nợ, nợ quáhạn, trong đó chú trọng phân tích sự biến động về đối tượng cho vay, cơ cấu chovay (thời gian, thành phần kinh tế), tình hình cho vay đối với các đối tượngmới (cơ sở hạ tầng, điện, đường, trường học, làm nhà...), hợp tác xã, ngànhnghề nông thôn.

3.2. Đánh giá kết quả đầu tư tín dụng đối với việc thực hiệncác chương trình, chính sách của Nhà nước, trong đó nêu rõ kết quả đạt được đếnngày báo cáo của từng loại cho vay; phân tích rõ những mặt được, chưa được,những khó khăn vướng mắc khi thực hiện. Đặc biệt là đối với các chương trình,chính sách cụ thể như: Ngành nghề nông thôn, Kinh tế trang trại, hộ nghèo, hộsản xuất, Hợp tác xã, xây dựng trường học, xây dựng trạm điện, làm đường nôngthôn và xây dựng hệ thống thuỷ lợi nội đồng...

4. Các kiến nghị, đề xuất:

a. Đối với chính quyền địa phương.

b. Đối với các bộ, ngành và Chính phủ.

.... ngày.....tháng..... năm.......

Giám đốc chi nhánh NHNN tỉnh.......

(Ký tên)

Đóng dấu

Nơi gửi:

- UBND tỉnh;

- Thống đốc Ngân hàng nhà Nước

- Vụ Tín dụng;

- Lưu...