BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/QLCL-CL1
V/v mẫu chứng thư mới cho lô hàng thủy sản xuất khẩu vào Braxin

Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2014

Kính gửi:

- Các cơ sở chế biến thủy sản trong danh sách xuất khẩu vào Braxin;
- Các Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng.

Ngày 31/12/2013, thông qua thông tin phản ánh của mộtsố doanh nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu vào Braxin, Cục Quản lý Chất lượngNông lâm sản và Thủy sản nhận được Thông tư số 295/2013/DIPES /CGI/DIPOA ngày10/9/2013 của Bộ Nông nghiệp, Chăn nuôi và Cungng Braxin thông báo áp dụng mẫu chứng thư mới cho các lôhàng thủy sản xuất khẩu vào Braxin kể từ ngày 01/01/2014 (xem Thông tư và bản dịch không chínhthức gửi kèm). Về việc này, Cục có ý kiếnnhư sau:

- Do chưa nhận được thông báo chính thức của Cơ quan thẩm quyền Braxin nênCục đã có văn bản gửi Cơ quan thẩm quyền Braxin thông báo sẽ cấp chứng thư theomẫu mới kể tngày 03/01/2014, đồng thời đềnghị phía bạn tạo điều kiện thông quan cho các lô hàng thủy sản được cấp chứngthư theo mẫu cũ trước ngày 03/01/2014 (tính theo ngày tàu chạy).

- Để thực hiện yêu cầu của Cơ quan thẩm quyền Braxin, tránh các vướng mắctrong quá trình xuất khẩu thủy sản vào thị trường này, Cục yêu cầu:

1. Các cơ sở chế biến thủy sản trong danh sách xuất khẩu vào Braxin

- Nghiên cứu kỹ mẫu chứng thư mới: gồm mẫu tại Phụ lục 1 (đối với thủy sảnđánh bắt tự nhiên) và Phụ lục 2 (đối với thủy sản nuôi) kèm theo công văn này;cung cấp đầy đủ các thông tin về lô hàng khi đăng ký kiểm tra, chứng nhận xuấtkhu lô hàng thủy sản vào thịtrưng Braxin.

- Chủ động liên hệ với nhà nhập khẩu Braxin để cập nhật và thực hiện đầy đủcác quy định, thủ tục có liên quan của Braxin khi xuất khẩu thủy sản vào thị trường này.

- Chủ động điều chỉnh quy trình sản xuất/các chương trình quản lý chất lượngđể đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về chứng nhận trong chứng thư mới theo đúng quy địnhcủa Cơ quan thm quyền Braxin, như: không sửdụng Phosphate hoặc tương đương trước công đoạn cấp đông; trọng lượng tịnh côngbố trên nhãn là trọng lưng không bao gồm mạ băng,...

2. Các Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng

- Phổ biến, hướng dẫn các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản vào Braxin trênđịa bàn về mẫu chứng thư mới cấp cho các lô hàng thủy sản xuất khẩu vào thị trườngnày.

- Kiểm tra, cấp chứng thư theo mẫu mới cho các lô hàng thủy sản xuất khu vào Braxin kể từ ngày 03/01/2014.Trong đó, cần lưu ý một số nội dung chứng nhậnmới so với mẫu chứng thư trước đâynhư: th hiện mã số lô hàng hoặcngày sản xuấttrên chứng thư (mục 14); không sử dụng Phosphate hoặc tươngđương trước côngđoạn cấp đông (mục15, I, h); trọng lượng tịnh công bố trên nhãn là trọng lượngkhông bao gồm mạ băng (mục 15, I,i). Đi với các mục không có thông tin, ghi"XXX".

- Ngoài ra, đối với phần chứng nhận về thú y (mục 15, II), các Trung tâmvùng tham khảo danh mục các bệnhtrong Hướng dẫn các biện pháp bt hoạttácnhân gây bệnh thủy sản củaBraxin (tại Phụ lục 3) và thông tin về tình hình dịchbệnh thủy sản trong khu vực (thôngqua các báo cáo về tình hình dịch bệnh thủy sảndo cơ quan địa phương cung cấp hàngtháng; thông tin giám sát cảnh báo dịch bệnhcủa Cục Thú y và Tổng cục Thủy sản)để xác nhận nội dung "no disease/infectionatinspection".

Trong quá trình thực hiện, đề nghị các đơn vị kịp thờibáo cáo về Cục các khókhăn,vướng mắc (nếu có) để được hướng dẫn xử lý./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục trưởng (để b/c);
- Cơ quan Trung bộ, Nam bộ;
- VASEP;
- Lưu: VT, CL1.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Bích Nga

PHỤ LỤC 1

Công văn 15/QLCL-CL1 năm 2014 mẫu chứng thư mới cho lô hàng thủy sản xuất khẩu vào Braxin

Công văn 15/QLCL-CL1 năm 2014 mẫu chứng thư mới cho lô hàng thủy sản xuất khẩu vào Braxin

Công văn 15/QLCL-CL1 năm 2014 mẫu chứng thư mới cho lô hàng thủy sản xuất khẩu vào Braxin

PHỤ LỤC 2

Công văn 15/QLCL-CL1 năm 2014 mẫu chứng thư mới cho lô hàng thủy sản xuất khẩu vào Braxin

Công văn 15/QLCL-CL1 năm 2014 mẫu chứng thư mới cho lô hàng thủy sản xuất khẩu vào Braxin

Công văn 15/QLCL-CL1 năm 2014 mẫu chứng thư mới cho lô hàng thủy sản xuất khẩu vào Braxin

PHỤ LỤC 3

DANH MỤC BỆNH TRONG HƯỚNG DẪNBIỆN PHÁP BẤT HOẠT TÁC NHÂN GÂY BỆNH THỦY SẢN CỦA BRAXIN

STT

Bệnh thủy sản

1. Bệnh Động vật lưỡng cư

1.

Infection with Batrachochytrium dendrobatidis

2.

Infection with Ranavirus

2. Bệnh Nhuyễn thể

3.

Infection with Abalone Herpes-like Virus

4.

Infection with Bonamia exitiosa

5.

Infection with Bonamia ostrae

6.

Infection with Marteilia refringens

7.

Infection with Perkinsus marinus

8.

Infection with Perkinsus olseni

9.

Infection with Xenohaliotis californiensis

10.

Bonamiosis

11.

Infection with Haplosporidium nelsoni

12.

Infection with Mikrocytos mackini

13.

Marteiliosis

14.

Mikrocytosis

15.

Perkinsosis

16.

SSO disease

17.

Infection with Marteilia sydneyi

3. Bnh cá

18.

Epizootic Haematopoietic Necrosis

19.

Epizootic Ulcerative Syndrome

20.

Gyrodactylosis (Gyrodactylus salaris)

21.

Infectious Haematopoietic Necrosis

22.

Infectious Salmon Anaemia

23.

Koi Herpesvirus Disease

24.

Red Sea Bream Iridoviral Disease

25.

Spring Viraemia of Carp

26.

Viral Haemorrhagic Septicaemia

27.

Bacterial Kidney Disease (Renibacterium salmoninarum)

28.

Channel Catfish Virus Disease

29.

Enteric Septicaemia of Catfish (Edwardsiellosis)

30.

Infectious Pancreatic Necrosis

31.

Viral Encephalopathy and Retinopathy

(Bản dịch không chính thức)

BỘ NÔNG NGHIỆP, CHĂN NUÔI VÀCUNG ỨNG

Văn phòng Bảo vệ Nông nghiệp
Vụ Thanh tra Sảnphẩm nguồn gốc động vật
Tổng cục Thanhtra
Phòng Thanh traThủy sản và Các sản phẩm thủy sản

Thông tư số 295/2013/DIPES /CGI/DIPOA

Ngày10 tháng 09 năm 2013

Người gửi: Trưởng phòngThanh tra Thủy sản và các sản phm thủy sản DIPES

Người nhận: Các trưởng phòng Nông nghiệp Liên bang vàlãnh đạo Hệ thống Thanh tra Các sản phẩm có nguồn gốc động vật (SIPOA), Hệ thốngthúc đẩy Dịch vụ Môi trường (SISA), Sở Y tế, Thanh tra và Kiểm định động vật (SIFISA) vàHệ thống Giám sát Nông nghiệp quốc tế (VIGIAGRO).

Chủ đề: Nhập khẩu. Mu chứng nhận chuẩn quốc tế vệ sinhan toàn (Thủy sản và Các sản phẩm thủy sản).

Làm rõ.

Phòng Thanh tra Thủy sản và các sản phẩm thủy sản - DIPES xin được công bố mẫu chứng nhậnchuẩn quốc tế vệ sinh an toàn (dành cho thủy sản và các sản phẩm thủy sản, theocông nhận và cho phép của Bra-xin tới từng nước xuất khẩu) đi với hoạt động nhập khẩu thủy sảnvà các sản phẩm thủy sản vào Bra-xin. Việc đồng nhất hóa mẫu chứng nhận dựatrên những điều sau:

1. Xem xét các mẫu chứng nhận an toàn vệ sinh đã công nhận, được các nước sửdụng trong hoạt động xuất khẩu thủy sản và các sản phẩm thủy sản sang Bra-xin(xem Thông tư số 288/2013/DIPES /CGI/DIPOA) mà không có quy định trước, đồng thờixem xét các vấn đề thường gặp về tính chính xác của các mẫu chứng nhận trên, từđó cho thấy sự cần thiết đưa ra mẫu chứng nhận chuẩn về thủy sản và các sản phẩmthủy sản;

2. Xem xét các mẫu chứng nhận vệ sinh được thống nhất giữa Bộ Nông nghiệp,Chăn nuôi và Cung ứng (MAPA) và Bộ Đánh bắt và Thủy sản (MPA) và các mẫu chứngnhận phải có đầy đủ hai (02) thông tin sau: Chứng nhận Y tế Cộng đồng và Chứngnhận Thú y (mẫu chứng nhận được quy định trong Tuyên bố Bổ sung v Vệ sinh và Chứng nhận Thú y);

3. Việc đồng nhất hóa mẫu chứng nhận sẽ giúp đơn giản hóa các thủ tục giấytờ và quá trình nhập hàng tại các chốt hải quan ở Bra-xin.

Về việc điền các mẫu chứng nhận:

- Tất cả các mục đều phải được điền đầy đủ, trừ mục sản phẩm có thể thayđổi theo từng đợt hàng;

- Mã ISO: phải được ghi bằng 02 mã kí hiệu, ví dụ: Brasil - BR;

- Mục 6: Nước nguồn: nước cung cấp nguyên liệu;

- Mục 7: Nước xuất hàng: nước cung cấp hàng xuất khẩu;

Các mục không có thông tin phải ghi XXX.

Các thông tin về thú y của sản phẩm xuất khẩu sangBra-xin được cung cấp trên trang web của Bộ Đánh bắt và Nuôi trồng thủy sản(MPA): www.mpa.gov.br - Theo dõi và Kiểm soát - Vệ sinh Thủy sản - Nhập khẩu -Các yêu cầu về vệ sinh thú y hàng nhập khẩu - Tiêu dùng.

Để biết thêm thông tin về các sản phẩm đang được MPAphân tích nguy cơ, vui lòng truy cập địa chỉ: www.mpa.gov.br - Theo dõi và Kiểmsoát - Vệ sinh Thủy sản - Nhập khẩu - Phân tích Nguy cơ sản phẩm nhập khẩu - Quátrình phân tích nguy cơ sản phẩm nhập khẩu

Thông tin trên sẽ được công bố rộng rãi giữa các cơquan liên quan.

Xin được nhấn mạnh rằng chỉ các nước như Chi-lê,U-ru-goay, Ác-hen-ti-na và Canada vẫn sẽ sử dụng các mẫu chứng nhận đã thống nhấttừ trước với Bra-xin theo các Thông tư tương ứng là Thông tư 289/2012 và25/2013, vì vậy các nước trên sẽ không sử dụng các mẫu chứng nhận như đính kèmdưới đây để xuất hàng hóa.

Các mẫu chứng nhận cũ và mới đều được chấp nhận tạicác chốt hải quan cho tới ngày 31/12/2013. Các mẫu mới sẽ có hiệu lực từ ngày01/01/2014.

Các nước sử dụng ngôn ngữ khác so với mẫu đính kèmThông tư này sẽ phải trình kèm theo bản dịch từ mẫu tiếng Anh để phân tích vàthông báo tới các chốt hải quan của Bra-xin, tạo điều kiện cho hàng hóa được nhậptrong thời hạn quy định.

Thông tư này sẽ được chuyển tiếp tới Tổ chức Thương Mạithế giới WTO nhằm công b rộng rãi tới các nước được phép xuấtkhẩu sang Bra-xin.

Trân trọng,