BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
----------------
V/v: Khai bổ sung, sửa chữa tờ khai
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------
Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2012

Kính gửi:
Công ty TNHH MTV Thép Hòa Phát.
(Khu CN Phố Nối A - Giai Phạm - Hưng Yên)

Trả lời công văn số 04- 12/VT-HP ngày 08/12/2011 của Công ty TNHH MTV Thép Hòa Phát về việc khai bổ sung trên tờ khai tổng kèm theo bảng tổng hợp phí bảo hiểm bổ sung và thuế GTGT phải nộp, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Tổng cục Hải quan đồng ý tạo điều kiện cho Công ty được kê khai để nộp bổ sung tiền thuế thiếu theo một tờ khai tổng và có bảng tổng hợp phí bảo hiểm bổ sung, thuế GTGT phải nộp kèm theo với các điều kiện sau:
- Đáp ứng điều kiện kê khai để nộp bổ sung tiền thuế thiếu theo quy định tại khoản 5 Điều 12 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ; và:
- Các tiêu chí, nội dung trên bảng tổng hợp kèm theo phải đảm bảo đầy đủ nội dung theo quy định tại mẫu 02 Phụ lục VI Thông tư số 194/2010/TT-BTC; và:
- Cơ quan hải quan và Công ty lưu tờ khai tổng và bảng tổng hợp kèm theo trong bộ hồ sơ hải quan gốc của từng tờ khai hải quan có liên quan theo quy định.
Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH MTV Thép Hòa Phát được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan TP. Hải Phòng;
- Lưu: VT, TXNK(3).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường