BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 15/TCT-PC
V/v xác nhận đăng ký hành nghề đại lý thuế lần đầu

Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2012

Kính gửi:

Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn TAX VN
Địa chỉ: Số 271/8 An Dương Vương, P.3, Q.5, TP Hồ Chí Minh

Tổng cục Thuế nhận được hồ sơ của Công ty TNHH Dịch vụ Tưvấn TAX VN (mã công văn đến 38276 ngày 8/12/2011) về việc đăng ký hành nghềdịch vụ làm thủ tục về thuế (sau đây gọi là hành nghề đại lý thuế - kèm toàn bộhồ sơ). Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Mục II và khoản 2 Mục III Thông tư số 28/2008/TT-BTCngày 3/4/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc đăng ký hành nghề và quản lý hoạtđộng hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế, việc tổ chức thi, cấp, thu hồiChứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế; Căn cứ hồ sơ đăng ký hành nghềđại lý thuế của Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn TAX VN

1. Tổng cục Thuế xác nhận Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn TAX VN(sau đây gọi là đại lý thuế) đã đăng ký hành nghề đại lý thuế từ ngày ký côngvăn này đến ngày 31/12/2012 (bản xác nhận “Danh sách nhân viên đại lý thuế”đính kèm).

2. Để đại lý thuế tuân thủ đúng pháp luật, đề nghị đại lýthuế chú ý các vấn đề sau: trong quá trình hoạt động hành nghề đại lý thuế phảituân thủ đầy đủ các quy định trong các văn bản pháp luật về thuế và Thông tư số 28/2008/TT-BTC ngày 3/4/2008 của Bộ Tài chính nêu trên. Đồng thời, Tổng cụcThuế có hướng dẫn cụ thể đối với đại lý thuế như sau:

2.1. Thông báo với cơ quan thuế.

a) Sau khi được Tổng cục thuế xác nhận đăng ký hành nghềdịch vụ làm thủ tục về thuế, đại lý thuế phải thông báo bằng văn bản tới cơquan thuế quản lý trực tiếp nơi đại lý thuế đóng trụ sở chính về việc hành nghềcủa đại lý thuế (theo mẫu 01 đính kèm công văn này)

b) Trước khi cung cấp dịch vụ làm thủ tục về thuế, đại lýthuế phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan Thuế quản lý trực tiếp về hợp đồngdịch vụ làm thủ tục về thuế: phạm vi công việc thủ tục về thuế được ủy quyền,thời hạn ủy quyền. Khi làm thủ tục về thuế, đại lý thuế chịu trách nhiệm kêkhai thuế phải có:

- Chữ ký của người đại diện theo pháp luật của đại lý thuế

- Đóng dấu trên tờ khai thuế, chứng từ nộp thuế, hồ sơ thuế,hồ sơ quyết toán thuế, hồ sơ hoàn thuế, hồ sơ miễn thuế, giảm thuế.

- Có chữ ký trên hồ sơ thuế của nhân viên đại lý thuế trựctiếp thực hiện dịch vụ trên cơ sở hợp đồng đã ký giữa nhân viên đại lý thuế vớitổ chức, cá nhân nộp thuế. Khi ký tên trên các hồ sơ thuế, nhân viên đại lýthuế phải ghi rõ họ, tên và số chứng chỉ hành nghề do Tổng cục thuế cấp.

c) Thực hiện đầy đủ trách nhiệm báo cáo đến Tổng cục Thuế vàcơ quan Thuế nơi đại lý thuế có trụ sở chính về tình hình hoạt động của đại lýthuế, những tồn tại, cách khắc phục và các kiến nghị với cơ quan thuế theo quyđịnh.

2.2. Hồ sơ đăng ký bổ sung nhân viên đại lý thuế trong năm.

Trong thời gian hoạt động nếu đại lý thuế có nhân viên đạilý thuế mới được tuyển dụng hoặc mới được cấp Chứng chỉ thì đại lý thuế phảiđăng ký bổ sung danh sách với Tổng cục Thuế (theo Mẫu số 07 ban hành kèm theoThông tư số 28/2008/TT-BTC ngày 3/4/2008 của Bộ Tài chính) kèm theo “Hồ sơ đăngký hành nghề của từng nhân viên” như tại điểm 2.3 nêu trên. Trường hợp có nhânviên đại lý thuế thuyên chuyển, nghỉ việc, nghỉ hưu, chết hoặc không đủ điềukiện hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế theo quy định đại lý thuế phải thựchiện thông báo giảm nhân viên đại lý thuế với Tổng cục Thuế (theo Mẫu số 08 banhành kèm theo Thông tư số 28/2008/TT-BTC ngày 3/4/2008 của Bộ Tài chính).

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơhợp lệ Tổng cục Thuế sẽ xác nhận đại lý thuế đã đăng ký hoạt động hành nghề vàđăng trên Website của Tổng cục Thuế.

2.3. Hồ sơ, thủ tục đăng ký hành nghề các năm tiếp theo đốivới đại lý thuế.

Hàng năm, trước ngày 30 tháng 11, đại lý thuế có trách nhiệmtổng hợp danh sách nhân viên đại lý thuế đăng ký làm việc tại đại lý thuế nămsau gửi Tổng cục Thuế, hồ sơ bao gồm:

a) Công văn đăng ký nhân viên làm việc tại đại lý thuế (theomẫu số 02 kèm theo thông báo này).

b) Danh sách nhân viên đại lý thuế làm việc tại đại lý thuế(theo Mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 28/2008/TT-BTC ngày 3/4/2008 củaBộ Tài chính).

2.4. Chế độ báo cáo.

a) Chậm nhất vào ngày 31 tháng 3 hàng năm, đại lý thuế thựchiện gửi báo cáo tình hình hoạt động của năm trước bằng văn bản tới Tổng cụcThuế (theo mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư số 28/2008/TT-BTC ngày 3/4/2008của Bộ Tài chính) và cơ quan Thuế nơi đại lý thuế có trụ sở chính về tình hìnhhoạt động của đại lý thuế, những tồn tại, cách khắc phục và các kiến nghị vớicơ quan Thuế.

b) Khi có sự thay đổi tên gọi, địa chỉ trụ sở chính, vănphòng giao dịch, nội dung đăng ký kinh doanh đại lý thuế và thay đổi nhân viênđại lý thuế phải thông báo bằng văn bản cho Tổng cục Thuế chậm nhất là 10 ngàykể từ ngày thay đổi.

c) Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh dịch vụ làm thủtục về thuế và các thông tin cần thiết khác phục vụ cho hoạt động quản lý khiTổng cục Thuế yêu cầu đột xuất bằng văn bản.

Tổng cục Thuế thông báo để đại lý thuế biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ TT-HTNNT (để cập nhật DS ĐLT năm 2012 trên website);
- Cục Thuế TP HCM (để niêm yết công khai tại bộ phận một cửa);
- Lưu: VT, PC (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lê Hồng Hải