THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 15/TTg-KTN
V/v Phương án vận tải cho nhà máy DAP, Đình Vũ, thành phố Hải Phòng

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2009

Kính gửi:

- Các Bộ: Giao thông vận tải, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng;
- Tổng công ty Đường sắt Việt Nam;
- Tổng công ty Hóa chất Việt Nam;
- Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.

Xétđề nghị của Bộ Giao thông vận tải (công văn số 7542/BGTVT-KHĐT ngày 14 tháng 10năm 2008 và số 8393/BGTVT-KHĐT ngày 18 tháng 11 năm 2008), ý kiến của Bộ Kế hoạchvà Đầu tư (công văn số 8245/BKH-KCHT &ĐT ngày 11 tháng 11 năm 2008), Ủy bannhân dân thành phố Hải Phòng (công văn số 6815/UBND-GT ngày 26 tháng 11 năm2008), Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (công văn số 2392/ĐS-DACL ngày 31 tháng10 năm 2008), Tổng công ty Hóa chất Việt Nam (công văn số 1175/HCVN-KHKD ngày05 tháng 11 năm 2008) và kết luận cuộc họp ngày 29 tháng 12 năm 2008 về phươngán vận tải cho Nhà máy sản xuất phân bón điamôn phốt phát tại Đình Vũ, thànhphố Hải Phòng, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1.Dự án Nhà máy sản xuất phân bón điamôn phốt phát (DAP) tại Đình Vũ, thành phốHải Phòng đã được Thủ tướng Chính phủ quan tâm chỉ đạo nhiều năm. Đây là Dự ánquan trọng cần đầu tư các hạng mục đồng bộ để Nhà máy sớm được đưa vào sảnxuất. Hiện nay, tình hình đã có nhiều thay đổi so với thời điểm phê duyệt Dự án(năm 2002), nhất là việc quy hoạch đô thị tại thành phố Hải Phòng. Vì vậy, việcthay đổi phương án vận chuyển quặng apatit từ ga Hải Phòng đến Nhà máy cần đượcnghiên cứu, tính toán cho phù hợp. Tuy nhiên, cần rút kinh nghiệm chung trongcông tác tư vấn lập Dự án đối với phương án vận chuyển quặng apatit từ Lào Caivề Nhà máy DAP.

2.Đồng ý dừng thực hiện Dự án “Xây dựng mới tuyến đường sắt từ Chùa Vẽ đến Nhàmáy DAP thuộc Khu kinh tế Đình Vũ, thành phố Hải Phòng” như đề nghị của Bộ Giaothông vận tải.

Vềquyết toán chi phí phần khối lượng đã thực hiện liên quan đến Dự án:

-Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (Chủ đầu tư Dự án), Ủy ban nhân dân thành phốHải Phòng, Tổng công ty Hóa chất Việt Nam quyết toán chi phí phần khối lượng đãthực hiện thuộc trách nhiệm của mình.

-Bộ Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn các cơ quan liên quan về thủ tục thanh,quyết toán khối lượng nêu trên theo đúng quy định hiện hành.

3.Giao Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo lập quy hoạch chi tiết tuyến đường sắt HảiPhòng – Lạch Huyện và Đình Vũ phục vụ cho phát triển Khu kinh tế Đình Vũ và khuvực Lạch Huyện, đảm bảo phù hợp với các Quy hoạch có liên quan để làm cơ sở đầutư lâu dài.

4.Giao Tổng công ty Hóa chất Việt Nam (Chủ đầu tư Nhà máy DAP Đình Vũ) phối hợpvới Bộ Giao thông vận tải và Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng chủ động lựachọn phương án vận tải đáp ứng nhu cầu của Nhà máy và hiệu quả đầu tư Dự án.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, các Vụ: KTTH, TH, ĐP, TTĐT, TKBT;
- Lưu: VT, KTN (4).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải