TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 150/GSQL-TH
V/v C/O mẫu D không phù hợp với nhãn hàng hóa nhập khẩu

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2011

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 1004/HQHCM-GSQL ngày 19/04/2011 của CụcHải quan TP. Hồ Chí Minh vướng mắc về C/O mẫu D không phù hợp với nhãn hàng hóanhập khẩu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau :

Căn cứ quy định tại Mục IV, Phần 2, Quy trình kiểm tra, xácđịnh xuất xứ hàng hóa nhập khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 1450/QĐ-TCHQngày 24/07/2009 của Tổng cục Hải quan, thì chứng từ trong bộ hồ sơ hải quanphải phù hợp với thực tế hàng hóa. Đối chiếu với trường hợp nhập khẩu nêu tạicông văn của Cục Hải quan TP.HCM thấy rằng C/O mẫu D và các chứng từ khác thểhiện hàng hóa có xuất xứ Indonesia trong khi đó trên sản phẩm đóng chữ nổi“Made in France” thể hiện hàng hóa sản xuất tại Pháp. Theo đó, lô hàng nhậpkhẩu này không đủ điều kiện được hưởng thuế suất ưu đãi đặc biệt.

Mặt khác, việc trên sản phẩm thể hiện xuất xứ từ Pháp viphạm quy định tại Điều 17 của Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30/08/2006 củaChính phủ. Do đó, đề nghị Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh tiến hành xử lý vi phạmtheo quy định pháp luật hiện hành.

Cục Giám sát quản lý trả lời để Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minhbiết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TH(3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn