UBND TỈNH QUẢNG TRỊ
SỞ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 150/SXD-XDCB
V/v Hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ ngày 01/01/2013.

Quảng Trị, ngày 16 tháng 04 năm 2013

Kính gửi:

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

Căn cứ Nghị định số 103/2012/NĐ-CPngày 04/12/2012 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với ngườilao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ giađình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động;

Căn cứ công văn số 551/BXD-KTXDngày 02/4/2013 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân côngđể lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định tại Nghịđịnh số 103/2012/NĐ-CP ngày 04/12/2012 của Chính phủ;

Thực hiện công văn số 829/UBND-CNngày 03/4/2013 của UBND tỉnh Quảng Trị v/v giao Sở Xây dựng chủ trì hướng dẫnđiều chỉnh dự toán công trình xây dựng trên địa bàn theo chế độ tiền lương tốithiểu mới từ ngày 01/01/2013;

Sau khi tham khảo ý kiến các Sở: Kếhoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và PTNT, CôngThương, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng côngtrình theo mức lương tối thiểu mới, từ 01/01/2013 trên địa bàn tỉnh, như sau:

1. Thẩm quyền điều chỉnh dự toánxây dựng công trình:

1.1.Đối với các dự án đầutư xây dựng công trình thực hiện việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng côngtrình theo quy định tại Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 và Nghị địnhsố 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xâydựng công trình thì việc điều chỉnh dự toán do Chủ đầu tư thực hiện nhưng khôngđược vượt tổng mức đầu tư được phê duyệt.

1.2.Đối với các dự án đầutư xây dựng công trình thực hiện việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng côngtrình theo quy định trước ngày Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 củaChính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình có hiệu lực thi hành.Chủ đầu tư thực hiện điều chỉnh dự toán xây dựng trên cơ sở điều chỉnh chi phínhân công, chi phí máy thi công, (phần nhân công) theo mức lương tối thiểu mới(quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP ngày 04/12/2012 của Chính phủ) đốivới những khối lượng còn lại của dự án, gói thầu thực hiện từ ngày 01/01/2013;Nếu dự toán công trình điều chỉnh làm vượt tổng mức đầu tư thì Chủ đầu tư báocáo Người quyết định đầu tư xem xét, quyết định.

2. Phương pháp điều chỉnh dựtoán xây dựng công trình

2.1. Đối với dự toán xâydựng công trình lập theo bộ đơn giá xây dựng do UBND tỉnh Quảng Trị công bố(tại văn bản số: 22/UBND-CN 23/UBND-CN 24/UBND-CN 25/UBND-CN ngày04/1/2008), trong đó chi phí nhân công trong dự toán đã tính với mức lương tốithiểu: 350.000 đồng/tháng và cấp bậc tiền lương A1.8 ban hành kèm theo Nghịđịnh số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ, được nhân hệ số điềuchỉnh (KĐCNC) xác định bằng mức lương tối thiểu vùng theo quy địnhmới (tại Nghị định 103/2012/NĐ-CP ngày 04/12/2012 của Chính phủ) chia cho mứclương tối thiểu 350.000 đồng/tháng đã tính trong dự toán xây dựng công trình,như sau:

KĐCNC= Lm / Lđg

- KĐCNC: Hệ số điềuchỉnh chi phí nhân công.

- Lm: Mức lương tốithiểu mới, theo Nghị định 103/2012/NĐ-CP ngày 04/12/2012.

- Lđg: Mức lương tốithiểu trong đơn giá do UBND tỉnh Quảng Trị công bố.

Cụ thể như sau:

- Hệ số điều chỉnh chi phí nhâncông (KĐCNC) trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (trừ thành phố Đông Hà) là:

KĐCNC= 1.650.000/350.000 = 4,714

- Đối với các công trình xây dựngtrên địa bàn thành phố Đông Hà, hệ số điều chỉnh nhân công là:

KĐCNC= 1.800.000/350.000 = 5,143

2.2. Đối với trường hợp dựtoán xây dựng công trình lập theo bộ đơn giá địa phương tỉnh Quảng Trị, trongđó chi phí nhân công đã được điều chỉnh theo các mức lương tối thiểu vùng khácvới mức 350.000 đồng/tháng thì được điều chỉnh nhân với hệ số KĐCNC,xác định bằng mức lương tối thiểu vùng theo quy định mới (tại 103/2012/NĐ-CPngày 04/12/2012 của Chính phủ) chia cho mức lương tối thiểu vùng đã điều chỉnhtrong dự toán và được phê duyệt, như sau:

KĐCNC= Lm / Ldt

- KĐCNC: Hệ số điềuchỉnh chi phí nhân công.

- Lm: Mức lương tốithiểu mới theo Nghị định số 103/2012/NĐ-CP ngày 04/12/2012.

- Ldt: Mức lương tốithiểu trong dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

Theo đó:

- Đối với dự toán được điều chỉnhvới mức lương tối thiểu 1.400.000 đ/tháng hệ số điều chỉnh nhân công là:

KĐCNC= 1.650.000 / 1.400.000 = 1,178

- Đối với các công trình xây dựng trênđịa bàn thành phố Đông Hà có dự toán đã điều chỉnh với mức lương tối thiểu là 1.550.000đ/tháng (là mức lương tương đương mức 1.400.000 đ/tháng của các vùngkhác trong tỉnh tại thời điểm điều chỉnh mức lương tối thiểu) và đã được phêduyệt, hệ số điều chỉnh nhân công là:

KĐCNC= 1.800.000 / 1.550.000 = 1,161

3. Phương pháp điều chỉnh dựtoán máy thi công:

Phương pháp điều chỉnh chi phí nhâncông trong dự toán máy thi công thực hiện theo phương pháp điều chỉnh tại Điểm2. nêu trên.

4. Phương pháp điều chỉnh dựtoán chi phí khảo sát: Phương pháp điều chỉnh chi phí nhân công trong dựtoán máy thi công thực hiện theo phương pháp điều chỉnh tại Điểm 2. nêutrên.

5. Căn cứ điều chỉnh là dự toáncủa công trình được lập theo đơn giá xây dựng địa phương tỉnh Quảng Trị (đượccông bố tại văn bản số 22, 23, 24, 25/UBND-CN ngày 04/01/2008 của UBND tỉnhQuảng Trị) và được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

6. Một số chi phí khác tính bằngtỷ lệ (%) trong dự toán xây dựng công trình được tính theo quy định hiệnhành của Nhà nước.

7. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm điềuchỉnh dự toán xây dựng công trình theo quy định. Chủ đầu tư, các tổ chức tư vấnquản lý dự án, tư vấn khảo sát, thiết kế, tư vấn giám sát và nhà thầu thi côngxây dựng công trình có trách nhiệm xác nhận những phần khối lượng còn lại củadự án, gói thầu thực hiện từ ngày 01/01/2013 để tiến hành điều chỉnh dự toánxây dựng theo hướng dẫn này; đồng thời chịu trách nhiệm về tính chính xác củacác số liệu, mức lương tối thiểu, thời điểm áp dụng tính toán điều chỉnh theoquy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh;
- Bộ Xây dựng; (để báo cáo)
- Thường trực Tỉnh ủy; (để báo cáo)
- Thường trực HĐND tỉnh; (để báo cáo)
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, XDCB.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Cao Văn Kết