BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1500/BGDĐT-GDQP
V/v: Quy định về nội dung và chấm điểm kiểm tra Quy chế môn học GDQP-AN

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2013

Kính gửi:

- Các sở giáo dục và đào tạo
- Các đại học, học viện, trường ĐH, CĐ, TCCN
- Các trung tâm GDQP-AN sinh viên

Để nâng cao chất lượng công tác kiểm tra Quy chếmôn học giáo dục quốc phòng - an ninh (GDQP-AN) tại các sở giáo dục và đào tạo;các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp; cáctrung tâm GDQP-AN sinh viên trên toàn quốc; Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định vềchấm điểm khi kiểm tra Quy chế môn học GDQP-AN như sau:

I. Mục đích

1. Công tác kiểm tra nhằm đánh giá việc tổ chứcthực hiện dạy, học môn học GDQP-AN; chất lượng công tác chỉ đạo, tổ chức thựchiện giảng dạy môn học trong thời gian qua.

2. Trên cơ sở kiểm tra thực tế từng nội dung vàtổng điểm theo biểu quy định xác định kết luận kiểm tra, từ đó đánh giá chínhxác mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng đơn vị; kịp thời rút kinh nghiệm trongcông tác quản lý, chỉ đạo và nâng cao chất lượng dạy, học môn học GDQP-AN tạicác nhà trường; các cơ sở đề xuất các chủ trương, biện pháp để tiếp tục chỉđạo, triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác GDQP-AN trong những nămtiếp theo.

II. Nội dung kiểm tra

- Kiểm tra hệ thống văn bản quản lý, chỉ đạo nộidung môn học GDQP-AN (bao gồm văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của các cấp và văn bảncủa cấp mình ban hành).

- Thực hiện nội dung, chương trình và kế hoạchtổ chức giảng dạy môn học GDQP-AN.

- Số lượng, chất lượng đội ngũ giáo viên, giảngviên và thực hiện chính sách đối với đội ngũ giáo viên, giảng viên.

- Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy họcmôn học GDQP-AN, giảng đường, thao trường, bãi tập...

- Thực hành giảng dạy của giáo viên, giảng viên(dự giảng bài giảng lý thuyết và thực hành); kiểm tra nhận thức của giáo viên,giảng viên (vấn đáp hoặc trắc nghiệm).

- Kết quả kiểm tra nhận thức học sinh, sinh viên(kiểm tra vấn đáp hoặc trắc nghiệm).

- Công tác quản lý, quy trình cấp phôi bằngchứng chỉ môn học GDQP-AN; chế độ thu và sử dụng học phí môn học.

- Trang phục khi lên lớp và học tập của giáoviên, giảng viên và học sinh, sinh viên.

(Nội dung chấm điểm và biểu điểm cho từng nộidung có phụ lục kèm theo).

III. Thành phần kiểm tra

- Đoàn kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo doLãnh đạo Bộ hoặc ủy quyền cho Vụ Giáo dục Quốc phòng chủ trì gồm đại diện:Thanh tra Bộ, Vụ Giáo dục Đại học, Vụ Giáo dục Chuyên nghiệp, Vụ Giáo dục Trunghọc.

- Đại diện Thường trực Hội đồng GDQP-AN Trungương.

- Đoàn kiểm tra đến làm việc với đơn vị thuộcđịa phương nào thì mời đại diện Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh tham giathành phần Đoàn kiểm tra.

IV. Thời gian kiểm tra

Theo kế hoạch hàng năm đã được Lãnh đạo Bộ phêduyệt.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các sở giáo dụcvà đào tạo; các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyênnghiệp; các trung tâm GDQP-AN sinh viên triển khai và tổ chức thực hiện tốt cácnội dung quy định nêu trên để công tác kiểm tra đạt chất lượng, hiệu quả.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Phạm Vũ Luận (để báo cáo);
- Lưu VT, Vụ GDQP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Văn Ga

PHỤ LỤC

CÁC NỘI DUNG CHẤMĐIỂM VÀ BIỂU ĐIỂM CHO TỪNG NỘI DUNG
(Kèm theo Công văn số 1500/BGDĐT-GDQP ngày 08 tháng 3 năm 2013)

TT

Nội dung kiểm tra

Điểm

1

Hệ thống văn bản quản lý, chỉ đạo nội dung môn học GDQP-AN (bao gồm văn bản hướng dẫn triển khai của các cấp và văn bản của cấp mình ban hành).

10

2

Thực hiện nội dung, chương trình, giáo trình, giáo án, hệ thống sổ sách đăng ký, kế hoạch giảng dạy môn học GDQP-AN (đối với các sở giáo dục và đào tạo, các trường TCCN là 20 điểm).

15

3

Số lượng, chất lượng đội ngũ giáo viên, giảng viên đạt chuẩn.

20

4

Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, xây dựng nhà kho chuyên dùng, giảng đường, thao trường, bãi tập... phục vụ môn học GDQP-AN.

20

5

Kết quả thực hành giảng dạy của giáo viên, giảng viên.

10

6

Kết quả kiểm tra nhận thức học sinh, sinh viên.

10

7

Công tác quản lý, quy trình cấp phôi bằng chứng chi môn học GDQP-AN (đối với các cơ sở giáo dục đại học).

05

8

Trang phục khi lên lớp và học tập của giáo viên, giảng viên và học sinh, sinh viên.

05

9

Chế độ thu và sử dụng học phí môn học, thực hiện chính sách đối với đội ngũ giáo viên, giảng viên.

05

Tổng cộng

100

* Ghi chú:

- Dưới 50 điểm: Không đạt yêucầu.

- Từ 50 điểm ÷ 69 điểm: Đạtyêu cầu.

- Từ 70 điểm ÷ 89 điểm: Đạtloại khá.

- Từ 90 điểm trở lên: Đạtloại giỏi.