BỘ TÀI CHÍNH
KHO BẠC NHÀ NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1500/KBNN-KT
V/v hướng dẫn thực hiện mở và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước

Hà Nội, ngày 23 tháng 08 năm 2005

Kínhgửi: Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Quyếtđịnh số 30/2005/QĐ-BTC ngày 26/5/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc banhành Chế độ mở và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước, Kho bạc Nhà nước hướngdẫn một số điểm cụ thể như sau:

1. Đối tượng và phạmvi mở tài khoản: thực hiện theo quy định tại điểm 1 và 3 phần I của chếđộ mở và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước ban hành theo Quyết địnhsố 30/2005/QĐ-BTC ngày 26/5/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

- Đối với tài khoảndự toán kinh phí: đơn vị sử dụng ngân sách được mở tài khoản dự toán tại Khobạc Nhà nước nơi đơn vị đóng trụ sở chính. Trường hợp đơn vị sử dụng ngân sáchcần mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước ở địa phương khác phải được sự đồng ý củaKho bạc Nhà nước địa phương đó và của Kho bạc Nhà nước cấp trên bằng văn bản,đồng thời phải có xác nhận đã tất toán tài khoản của Kho bạc Nhà nước nơi đơnvị đã giao dịch.

- Đối với tài khoảnthanh toán vốn đầu tư, tùy theo quy định về phân cấp kiểm soát, thanh toán vốnđầu tư của KBNN tỉnh, thành phố (dự án đầu tư do Văn phòng KBNN tỉnh, thành phốhoặc do KBNN huyện thực hiện kiểm soát, thanh toán) để hướng dẫn chủ đầu tư,Ban quản lý dự án ở tài khoản tại KBNN thích hợp.

- Việc mở tài khoảnđối với các nhà thầu chính, nhà thầu phụ để tiếp nhận và thanh toán các khoảntiền do Ban quản lý dự án trả cho nhà thầu được thực hiện theo quyết định củacơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Hồ sơ mở tài khoản

- Hồ sơ mở tài khoảnthực hiện theo quy định tại điểm 1.1 mục 1, phần II của chế độ mở và sử dụngtài khoản tại Kho bạc Nhà nước ban hành theo Quyết định số 30/2005/QĐ-BTC ngày26/5/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

- Đối với tài khoảncấp phát vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc ngân sách nhànước, nếu Ban quản lý dự án có tư cách pháp nhân không đầy đủ (không có con dấuriêng) thì đơn vị gửi: Quyết định giao nhiệm vụ chủ đầu tư và mẫu dấu được phépsử dụng; thông báo kế hoạch vốn đầu tư năm (đầu tiên).

- Giấy đề nghịmở tài khoản và bản đăng ký mẫu dấu, chữ ký được sử dụng chung trong một mẫu“Giấy đăng ký mở tài khoản và đăng ký mẫu dấu, chữ ký” (phụ lục số 1).

Khi mở tài khoản,đơn vị lập 03 liên “Giấy đăng ký mở tài khoản và đăng ký mẫu dấu, chữ ký” kèmtheo giấy chứng thực thành lập đơn vị, quyết định bổ nhiệm chức vụ của chủ tàikhoản, kế toán trưởng (nếu mở tài khoản lần đầu). Kho bạc Nhà nước giải quyếtviệc mở tài khoản cho khách hàng theo quy định, trả lại cho khách hàng 01 liêngiấy đăng ký mở tài khoản.

- Giấy đề nghị thayđổi mẫu dấu, chữ ký.

- Khi thay đổi chữký thứ nhất hoặc chữ ký thứ hai, thay đổi mẫu dấu (không thay đổi tên đơn vị),đơn vị lập 03 liên “Giấy đề nghị thay đổi mẫu dấu, chữ ký” (phụ lục số 2) kèmtheo bản sao quyết định bổ nhiệm chức vụ của chủ tài khoản, kế toán trưởng (trườnghợp có thay đổi một hoặc 2 chức danh này) gửi KBNN.

Trường hợp thay đổitên đơn vị, sáp nhập đơn vị thì đơn vị làm thủ tục tất toán tài khoản cũ, sauđó làm thủ tục mở tài khoản mới.

3. Giải quyết việcmở tài khoản của khách hàng thực hiện đúng quy định tại điểm 2 phần II Quyếtđịnh số 30/2005/QĐ-BTC Sổ đăng ký mở tài khoản (phụ lục số 4) được mở theo tàikhoản bậc III và được theo dõi chi tiết đến tài khoản giao dịch của đơn vị. Sổđăng ký mở tài khoản do kế toán trưởng KBNN quản lý.

4. Kiểm soát tàikhoản tiền gửi

- Tài khoản tiềngửi đơn vị dự toán: Kho bạc Nhà nước có trách nhiệm kiểm soát tính hợp lệ của chứngtừ trong phạm vi số dư Có trên tài khoản của đơn vị. Căn cứ vào chứng từ kếtoán, kế toán kiểm soát các yếu tố trên chứng từ đảm bảo đầy đủ, rõ ràng; Số tiềnbằng chữ khớp đúng với số tiền bằng số; Mẫu dấu, chữ ký đúng với mẫu dấu, chữký đã đăng ký với Kho bạc Nhà nước. Chủ tài khoản chịu trách nhiệm về nội dungcủa từng khoản chi trong việc tuân theo các quy định về quản lý tài chính, tiềnmặt của Nhà nước.

- Riêng đối với tiềngửi các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang (an ninh, quốc phòng) ngoài việc kiểm soáttheo quy định trên còn phải kiểm soát theo quy định tại Công văn số 325 KB/KHTHngày 07/3/2005 của Kho bạc Nhà nước.

- Tài khoản tiềngửi khác: căn cứ vào chứng từ kế toán, kế toán kiểm soát các yếu tố trên chứng từđảm bảo đầy đủ, rõ ràng; Số tiền bằng chữ khớp đúng với số tiền bằng số; Mẫu dấu,chữ ký đúng với mẫu dấu, chữ ký đã đăng ký với Kho bạc Nhà nước.

- Đối với các tàikhoản tiền gửi có quy định riêng về nội dung và mục đích sử dụng của cơ quannhà nước có thẩm quyền, Kho bạc Nhà nước thực hiện kiểm soát chi theo quy định.

5. Đối chiếu, xácnhận số dư tài khoản

- Tài khoản tiềngửi: định kỳ hàng tháng, khách hàng giao dịch lập 2 liên Bản xác nhận số dư (phụlục số 3) có đủ dấu, chữ ký của chủ tài khoản gửi Kho bạc Nhà nước.

- Tài khoản dự toánkinh phí: thực hiện đối chiếu theo hướng dẫn tại Thông tư số 03/2004/TT-BTCngày 13/1/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán các đơn vị hành chính sựnghiệp thực hiện Luật Ngân sách nhà nước và khoản chi hành chính.

- Kho bạc Nhà nướcnơi khách hàng giao dịch thực hiện đối chiếu số liệu, ký xác nhận, trả lại mộtliên cho khách hàng và lưu một liên vào hồ sơ kế toán theo quy định.

6. Lãi tiền gửi,phí dịch vụ thanh toán

- Lãi tiền gửi: vàongày cuối tháng, kế toán thực hiện tính lãi các tài khoản tiền gửi được hưởng lãitheo quyết định của cấp có thẩm quyền theo mức lãi suất không kỳ hạn của Ngânhàng Nhà nước trả cho Kho bạc Nhà nước trong cùng thời kỳ. Số ngày tính lãi trongtháng được quy định thống nhất là 30 ngày. Phương pháp tính lãi theo tích số,cụ thể:

Sốlãi phải trả = x lãi suất

- Phí dịch vụ thanhtoán: các tài khoản được hưởng lãi phải tính phí dịch vụ thanh toán theo mứcNgân hàng Nhà nước thu của Kho bạc Nhà nước tại thời điểm thực hiện dịch vụ.

Trong quá trình thựchiện, nếu có vướng mắc, báo cáo về Kho bạc Nhà nước (Ban Kế toán) để nghiêncứu, giải quyết.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC KHO BẠC NHÀ NƯỚC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đình Sơn