BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1500/TCT-PCCS

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2006

CÔNG VĂN

VỀ VIỆC ƯU ĐÃI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆPĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP PHẦN MỀM

Kính gửi:

Dịch vụ tin học phần mềm Ánh Mai
(Đ/c: Khối 3 - Thị trấn La Hà Tư Nghĩa, Quảng Ngãi

Trả lời công văn không số đề ngày 10/2/2006 của đơn vị Dịch vụ Tin học Phần mềm Ánh Mai hỏi về chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp phần mềm, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1) Về đối tượng được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp:

Tại điểm 1, 2 phần A Thông tư số 123/2004/TT-BTC ngày 22/12/2004 hướng dẫn về thuế đối với doanh nghiệp phần mềm thì đối tượng được ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp theo Thông tư này là cơ sở kinh doanh được thành lập từ dự án đầu tư vào sản xuất sản phẩm và làm dịch vụ phần mềm theo quy định tại Quyết định số 128/2000/QĐ-TTg ngày 20/11/2000 của Thủ tướng Chính phủ và đối với hoạt động sản xuất sản phẩm và làm dịch vụ phần mềm của doanh nghiệp khác.

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, nếu đơn vị dịch vụ tin học phần mềm Ánh Mai có hoạt động sản xuất sản phẩm và làm dịch vụ phần mềm thì dịch vụ này được hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp.

2) Về thời hạn được hưởng ưu đãi:

Tại điểm 2 mục C Thông tư số 123/2004/TT-BTC ngày 22/12/2004 hướng dẫn về thuế đối với doanh nghiệp phần mềm có nêu: "… các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp theo hướng dẫn tại điểm 1, 2 và 3 mục I, phần B Thông tư này hết hiệu lực vào thời điểm hết hiệu lực của Nghị quyết số 07/2000/NQ-CP ngày 5/6/2000 của Chính phủ về xây dựng và phát triển công nghiệp phần mềm giai đoạn 2000-2005".

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, nếu đơn vị thành lập trong giai đoạn năm 2000-2005, có đăng ký dịch vụ sản xuất, gia công phần mềm và thực tế thực hiện các hoạt động nêu trên từ ngày 31/10/2003 thì đơn vị được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 4 năm, kể từ khi hoạt động có thu nhập chịu thuế và được giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo theo hướng dẫn tại điểm 2 mục I Phần B Thông tư số 123/2004/TT-BTC ngày 22/12/2004 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế trả lời để cơ sở Ánh Mai biết và liên hệ với cơ quan thuế địa phương để được hưởng ưu đãi theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh Quảng Ngãi;
- Lưu: VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương